LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS19

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MS.19OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 19

1. Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu rentgenodiagnostyki
Kwalifikacje w zawodzie MS.19 - Uczeń:
1) rozróżnia struktury anatomiczne poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka na obrazach radiologicznych;
2) rozpoznaje i lokalizuje zmiany patologiczne w strukturach organizmu ludzkiego;
3) wykorzystuje właściwości promieniowania rentgenowskiego i jego oddziaływania z materią do wykonywania badań rentgenowskich;
4) charakteryzuje metody badań radiologicznych;
5) stosuje środki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce;
6) obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
7) obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w rentgenodiagnostyce;
8) stosuje wymagania systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce;
9) przygotowuje i organizuje stanowisko pracy w gabinecie rentgenowskim;
10) dobiera projekcje, parametry ekspozycji i wykonuje badanie rentgenowskie zgodnie z procedurami i standardami;
11) współpracuje z zespołem diagnostycznym przy wykonywaniu badań i zabiegów w
radiologii interwencyjnej, hemodynamice i rentgenoskopii;
12) wykonuje obróbkę chemiczną i techniczną, cyfrową (pośrednią i bezpośrednią) zdjęć rentgenowskich;
13) ocenia wartość techniczną i diagnostyczną zdjęć i badań rentgenowskich;
14) sporządza dokumentację medyczną po wykonanym badaniu rentgenowskim.

2. Wykonywanie badań z użyciem rezonansu magnetycznego
Kwalifikacje w zawodzie MS19 - Uczeń:
1) rozróżnia obrazy struktur anatomicznych poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka w badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego;
2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu człowieka;
3) określa właściwości pola magnetycznego i jego oddziaływania z materią;
4) określa metody badań zgodnie ze standardami w rezonansie magnetycznym;
5) obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
6) obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w pracowni rezonansu
magnetycznego;
7) przygotowuje stanowisko w pracowni rezonansu magnetycznego;
8) przygotowuje pacjenta do badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego;
9) dobiera sekwencje i ich parametry w rezonansie magnetycznym;
10) ocenia wartość techniczną i diagnostyczną badania metodą rezonansu magnetycznego;
11) sporządza dokumentację medyczną po wykonanym badaniu metodą rezonansu
magnetycznego.

3. Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej
Kwalifikacje w zawodzie MS 19 - Uczeń:
1) rozróżnia struktury anatomiczne poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka w medycynie nuklearnej;
2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu człowieka na podstawie
badań z zakresu medycyny nuklearnej;
3) wykorzystuje właściwości promieniowania jonizującego i jego oddziaływania z materią;
4) określa metody badań zgodnie ze standardami medycyny nuklearnej;
5) stosuje środki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w medycynie nuklearnej;
6) obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
7) obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w medycynie nuklearnej;
8) stosuje wymagania systemu zarządzania jakością;
9) przygotowuje stanowisko w pracowni medycyny nuklearnej;
10) przygotowuje pacjenta do badania radioizotopowego lub terapii radioizotopowej;
11) wykonuje badanie i zabiegi radioizotopowe zgodnie ze zleceniem lekarskim;
12) wykonuje badania pozytonowej emisyjnej tomografii oraz badania radioizotopowe in vitro;
13) współpracuje z zespołem terapeutycznym podczas terapii izotopowej;
14) ocenia wartość techniczną i diagnostyczną badania radioizotopowego w medycynie nuklearnej;
15) sporządza dokumentację medyczną po wykonanym badaniu w medycynie nuklearnej.

4. Wykonywanie radioterapii
Kwalifikacje w zawodzie MS19 - Uczeń:
1) wykorzystuje właściwości promieniowania jonizującego i jego oddziaływania z materią w radioterapii;
2) rozróżnia metody terapii zgodnie ze standardami w radioterapii;
3) wykonuje i stosuje unieruchomienia oraz osłony potrzebne do przeprowadzenia radioterapii;
4) stosuje środki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w radioterapii;
5) obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
6) obsługuje sprzęt i aparaturę stosowane w procesie planowania leczenia promieniami
i radioterapii;
7) stosuje wymagania systemu zarządzania jakością;
8) przygotowuje stanowisko w pracowni radioterapii;
9) przestrzega zasad planowania napromieniania oraz uczestniczy w planowaniu leczenia;
10) wykonuje napromienianie zgodnie ze zleceniem lekarskim i planem leczenia;
11) współpracuje z zespołem terapeutycznym podczas brachyterapii;
12) udziela pacjentowi informacji na temat metody, przebiegu, czasu i miejsca leczenia oraz rozpoznaje odczyn popromienny;
13) prowadzi dokumentację medyczną po wykonanej radioterapii.

5. Wykonywanie badań elektromedycznych
Kwalifikacje w zawodzie MS.19 - Uczeń:
1) rozróżnia struktury anatomiczne i funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka;
2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego;
3) wykorzystuje podstawy akustyki w diagnostyce elektromedycznej;
4) obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji badań elektromedycznych;
5) obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w diagnostyce
elektromedycznej;
6) przygotowuje stanowisko w pracowni diagnostyki elektromedycznej;
7) przygotowuje pacjenta do badania elektromedycznego;
8) wykonuje badania w zakresie diagnostyki elektromedycznej zgodnie ze zleceniem lekarskim: elektrokardiograficzne, elektroencefalograficzne, elektromiograficzne, spirometryczne, audiometryczne i ultrasonograficzne;
9) ocenia wartość techniczną i diagnostyczną badań oraz rozpoznaje i eliminuje artefakty występujące podczas badań elektromedycznych;
10) sporządza dokumentację medyczną wykonanych badań elektromedycznych.