LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20

Wykonywanie działań ratowniczych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MS.20OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 20

1. Obsługa sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Kwalifikacje w zawodzie MS.20 - Uczeń:
1) rozróżnia sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
2) przygotowuje sprzęt ratowniczo-gaśniczy do działań ratowniczych;
3) użytkuje sprzęt ochrony dróg oddechowych;
4) obsługuje sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
5) rozróżnia środki gaśnicze;
6) rozróżnia pojazdy ratowniczo-gaśnicze;
7) obsługuje układy wodno-pianowe i urządzenia specjalne;
8) rozróżnia stanowiska wodne i gaśnicze;
9) buduje stanowiska wodne i gaśnicze;
10) sprawia linie wężowe w różnych warunkach;
11) rozróżnia systemy łączności.

2. Wykonywanie czynności ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych i
innych miejscowych zagrożeń
Kwalifikacje w zawodzie MS20 - Uczeń:
1) wyjaśnia procesy spalania substancji;
2) rozróżnia rodzaje i fazy pożarów;
3) identyfikuje zjawiska występujące podczas pożarów;
4) rozpoznaje zagrożenia pożarowe, wybuchowe i toksyczne;
5) posługuje się pojęciami z zakresu taktyki gaśniczej i ratowniczej;
6) prowadzi korespondencję radiową oraz komunikuje się za pomocą znaków;
7) kieruje ruchem drogowym w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
8) podaje prądy gaśnicze w natarciu i obronie;
9) rozróżnia rodzaje pododdziałów;
10) rozróżnia zasady działania specjalistycznych grup ratowniczych;
11) prowadzi ewakuację ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia;
12) wykonuje czynności ratownicze podczas gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń miejscowych;
13) charakteryzuje organizację ratownictwa medycznego;
14) ocenia stan poszkodowanego;
15) prowadzi segregację wstępną poszkodowanych;
16) udziela kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z procedurami;
17) posługuje się sprzętem ratownictwa medycznego.