LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS8

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MS.8OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 8

1. Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
Kwalifikacje w zawodzie MS.08 - Uczeń:
1) analizuje dokumentację dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby niepełnosprawnej;
2) rozpoznaje warunki życia osoby niepełnosprawnej;
3) wnioskuje o sytuacji osoby niepełnosprawnej z danych zawartych w dokumentacji;
4) rozpoznaje objawy chorobowe u osoby niepełnosprawnej ze strony poszczególnych układów i narządów;
5) rozróżnia rodzaje i stopnie niepełnosprawności;
6) ocenia możliwości i ograniczenia osoby niepełnosprawnej wynikające z wieku, stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i niepełnosprawności;
7) diagnozuje potrzeby i problemy psychospołeczne osoby niepełnosprawnej;
8) przestrzega zasad indywidualizacji i podmiotowości w zaspakajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów osoby niepełnosprawnej;
9) organizuje środowisko życia osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem jej potrzeb i problemów;
10) przestrzega zasad opracowywania indywidualnego planu współdziałania z osobą
niepełnosprawną;
11) opracowuje plan współdziałania z osobą niepełnosprawną;
12) planuje metody, techniki i narzędzia pracy z osobą niepełnosprawną;
13) dobiera metody, techniki i narzędzia do realizacji zaplanowanych działań z osobą niepełnosprawną;
14) planuje techniki monitorowania podjętych działań;
15) prowadzi dokumentacje pracy z osobą niepełnosprawną.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczych
Kwalifikacje w zawodzie MS8 - Uczeń:
1) przestrzega procedur i standardów opieki środowiskowej;
2) rozpoznaje objawy zaburzeń psychosomatycznych u osoby niepełnosprawnej;
3) rozpoznaje stany zagrożenia zdrowia i życia osoby niepełnosprawnej;
4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby niepełnosprawnej;
5) przestrzega zasad i określa metody i techniki wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych;
6) określa rodzaje narzędzi pracy oraz środków i materiałów do wykonywania czynności
pielęgnacyjnych i higienicznych u osoby niepełnosprawnej;
7) pomaga osobie niepełnosprawnej w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych;
8) przestrzega zasad i określa metody zapobiegania odleżynom i odparzeniom u osoby niepełnosprawnej;
9) pomaga osobie niepełnosprawnej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
10) pomaga osobie niepełnosprawnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
11) analizuje rodzaje i techniki wykonywania ćwiczeń usprawniających ruchowo oraz gimnastyki oddechowej u osoby niepełnosprawnej;
12) prowadzi podstawowe ćwiczenia gimnastyczne uzgodnione ze specjalistą;
13) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej;
14) przestrzega zasad obsługi sprzętu rehabilitacyjnego i stosowania przedmiotów ortopedycznych;
15) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych;
16) przestrzega zasad współpracy z wolontariuszami w opiece nad osobą niepełnosprawną;
17) współpracuje z wolontariuszami w opiece nad osobą niepełnosprawną.

3. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
Kwalifikacje w zawodzie MS 08 - Uczeń:
1) inicjuje i podtrzymuje relacje międzyludzkie oraz współdziała z osobami z najbliższego środowiska ważnymi dla osoby niepełnosprawnej;
2) analizuje przyczyny występowania i metody rozwiązywania problemów społecznych
i osobistych osoby niepełnosprawnej;
3) pomaga i udziela wsparcia osobie niepełnosprawnej w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych;
4) planuje metody przygotowania osoby niepełnosprawnej do korzystania ze sprzętu
i pomocy technicznych;
5) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze sprzętu i pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
6) planuje metody przygotowania osoby niepełnosprawnej i jej rodziny do samoopieki;
7) przygotowuje osobę niepełnosprawną oraz jej rodzinę do samoopieki;
8) charakteryzuje metody organizowania czasu wolnego osobie niepełnosprawnej;
9) organizuje czas wolny osobie niepełnosprawnej z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego;
10) planuje metody, formy, techniki i środki terapii zajęciowej osoby niepełnosprawnej;
11) motywuje osobę niepełnosprawną do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań z uwzględnieniem jej potrzeb i możliwości;
12) dobiera metody aktywizowania osoby niepełnosprawnej w zależności od jej wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności;
13) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z kompleksowej rehabilitacji;
14) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas aktywizowania osoby niepełnosprawnej.

4. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych
Kwalifikacje w zawodzie MS08 - Uczeń:
1) określa metody integracji osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem lokalnym;
2) wspiera osobę niepełnosprawną w integracji ze społeczeństwem;
3) aktywizuje środowisko społeczne do działań na rzecz osoby niepełnosprawnej;
4) asystuje osobie niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych;
5) dobiera metody i techniki pracy z osobą niepełnosprawną;
6) przestrzega zasad opracowywania planu wsparcia osoby niepełnosprawnej;
7) opracowuje, monitoruje i ocenia realizację planu wsparcia osoby niepełnosprawnej;
8) reprezentuje osobę niepełnosprawną w negocjacjach z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami świadczącymi różne formy pomocy;
9) współpracuje ze specjalistami w opracowaniu programu kompleksowej pomocy
osobie niepełnosprawnej;
10) analizuje systemy wsparcia i poradnictwa społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) współpracuje z grupami wsparcia, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na rzecz osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym;
12) przestrzega zasad pozyskiwania środków finansowych z pomocy społecznej i innych instytucji;
13) pomaga osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu środków finansowych na rehabilitację;
14) analizuje funkcje i zadania instytucji i organizacji świadczących pomoc osobie niepełnosprawnej;
15) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej i innych instytucji;
16) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia;
17) ocenia rodzaje barier architektonicznych i komunikacyjnych;
18) organizuje działania prowadzące do usuwania barier architektonicznych i komunikacyjnych;
19) analizuje Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych;
20) stosuje przepisy prawa dotyczące opieki zdrowotnej państwa, prawa opiekuńczego, prawa o ubezpieczeniach społecznych i pomocy społecznej;
21) stosuje przepisy prawa dotyczące uprawnień osoby niepełnosprawnej i ochrony jej
interesów;
22) pomaga osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych.