LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.08

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepe艂nosprawnej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.8
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 8

1. Organizowanie pracy z osob膮 niepe艂nosprawn膮
Kwalifikacje w zawodzie MS.08 - Ucze艅:
1) analizuje dokumentacj臋 dotycz膮c膮 sytuacji zdrowotnej i spo艂ecznej osoby niepe艂nosprawnej;
2) rozpoznaje warunki 偶ycia osoby niepe艂nosprawnej;
3) wnioskuje o sytuacji osoby niepe艂nosprawnej z danych zawartych w dokumentacji;
4) rozpoznaje objawy chorobowe u osoby niepe艂nosprawnej ze strony poszczeg贸lnych uk艂ad贸w i narz膮d贸w;
5) rozr贸偶nia rodzaje i stopnie niepe艂nosprawno艣ci;
6) ocenia mo偶liwo艣ci i ograniczenia osoby niepe艂nosprawnej wynikaj膮ce z wieku, stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i niepe艂nosprawno艣ci;
7) diagnozuje potrzeby i problemy psychospo艂eczne osoby niepe艂nosprawnej;
8) przestrzega zasad indywidualizacji i podmiotowo艣ci w zaspakajaniu potrzeb i rozwi膮zywaniu problem贸w osoby niepe艂nosprawnej;
9) organizuje 艣rodowisko 偶ycia osoby niepe艂nosprawnej z uwzgl臋dnieniem jej potrzeb i problem贸w;
10) przestrzega zasad opracowywania indywidualnego planu wsp贸艂dzia艂ania z osob膮
niepe艂nosprawn膮;
11) opracowuje plan wsp贸艂dzia艂ania z osob膮 niepe艂nosprawn膮;
12) planuje metody, techniki i narz臋dzia pracy z osob膮 niepe艂nosprawn膮;
13) dobiera metody, techniki i narz臋dzia do realizacji zaplanowanych dzia艂a艅 z osob膮 niepe艂nosprawn膮;
14) planuje techniki monitorowania podj臋tych dzia艂a艅;
15) prowadzi dokumentacje pracy z osob膮 niepe艂nosprawn膮.

2. Wykonywanie czynno艣ci opieku艅czych
Kwalifikacje w zawodzie MS8 - Ucze艅:
1) przestrzega procedur i standard贸w opieki 艣rodowiskowej;
2) rozpoznaje objawy zaburze艅 psychosomatycznych u osoby niepe艂nosprawnej;
3) rozpoznaje stany zagro偶enia zdrowia i 偶ycia osoby niepe艂nosprawnej;
4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagro偶enia zdrowia i 偶ycia osoby niepe艂nosprawnej;
5) przestrzega zasad i okre艣la metody i techniki wykonywania czynno艣ci piel臋gnacyjnych i higienicznych;
6) okre艣la rodzaje narz臋dzi pracy oraz 艣rodk贸w i materia艂贸w do wykonywania czynno艣ci
piel臋gnacyjnych i higienicznych u osoby niepe艂nosprawnej;
7) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych;
8) przestrzega zasad i okre艣la metody zapobiegania odle偶ynom i odparzeniom u osoby niepe艂nosprawnej;
9) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
10) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w przyjmowaniu lek贸w zleconych przez lekarza;
11) analizuje rodzaje i techniki wykonywania 膰wicze艅 usprawniaj膮cych ruchowo oraz gimnastyki oddechowej u osoby niepe艂nosprawnej;
12) prowadzi podstawowe 膰wiczenia gimnastyczne uzgodnione ze specjalist膮;
13) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w korzystaniu ze 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej;
14) przestrzega zasad obs艂ugi sprz臋tu rehabilitacyjnego i stosowania przedmiot贸w ortopedycznych;
15) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w korzystaniu ze sprz臋tu rehabilitacyjnego i przedmiot贸w ortopedycznych;
16) przestrzega zasad wsp贸艂pracy z wolontariuszami w opiece nad osob膮 niepe艂nosprawn膮;
17) wsp贸艂pracuje z wolontariuszami w opiece nad osob膮 niepe艂nosprawn膮.

3. Aktywizowanie osoby niepe艂nosprawnej do samodzielno艣ci 偶yciowej
Kwalifikacje w zawodzie MS 08 - Ucze艅:
1) inicjuje i podtrzymuje relacje mi臋dzyludzkie oraz wsp贸艂dzia艂a z osobami z najbli偶szego 艣rodowiska wa偶nymi dla osoby niepe艂nosprawnej;
2) analizuje przyczyny wyst臋powania i metody rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych
i osobistych osoby niepe艂nosprawnej;
3) pomaga i udziela wsparcia osobie niepe艂nosprawnej w rozwi膮zywaniu problem贸w spo艂ecznych i osobistych;
4) planuje metody przygotowania osoby niepe艂nosprawnej do korzystania ze sprz臋tu
i pomocy technicznych;
5) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w korzystaniu ze sprz臋tu i pomocy technicznych u艂atwiaj膮cych samodzielne wykonywanie codziennych czynno艣ci;
6) planuje metody przygotowania osoby niepe艂nosprawnej i jej rodziny do samoopieki;
7) przygotowuje osob臋 niepe艂nosprawn膮 oraz jej rodzin臋 do samoopieki;
8) charakteryzuje metody organizowania czasu wolnego osobie niepe艂nosprawnej;
9) organizuje czas wolny osobie niepe艂nosprawnej z wykorzystaniem zasob贸w 艣rodowiska lokalnego;
10) planuje metody, formy, techniki i 艣rodki terapii zaj臋ciowej osoby niepe艂nosprawnej;
11) motywuje osob臋 niepe艂nosprawn膮 do aktywnego sp臋dzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowa艅 z uwzgl臋dnieniem jej potrzeb i mo偶liwo艣ci;
12) dobiera metody aktywizowania osoby niepe艂nosprawnej w zale偶no艣ci od jej wieku, stanu zdrowia i niepe艂nosprawno艣ci;
13) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w korzystaniu z kompleksowej rehabilitacji;
14) przestrzega zasad bezpiecze艅stwa podczas aktywizowania osoby niepe艂nosprawnej.

4. Wspieranie osoby niepe艂nosprawnej w trudnych sytuacjach 偶yciowych
Kwalifikacje w zawodzie MS08 - Ucze艅:
1) okre艣la metody integracji osoby niepe艂nosprawnej ze 艣rodowiskiem lokalnym;
2) wspiera osob臋 niepe艂nosprawn膮 w integracji ze spo艂ecze艅stwem;
3) aktywizuje 艣rodowisko spo艂eczne do dzia艂a艅 na rzecz osoby niepe艂nosprawnej;
4) asystuje osobie niepe艂nosprawnej w pe艂nieniu r贸l spo艂ecznych;
5) dobiera metody i techniki pracy z osob膮 niepe艂nosprawn膮;
6) przestrzega zasad opracowywania planu wsparcia osoby niepe艂nosprawnej;
7) opracowuje, monitoruje i ocenia realizacj臋 planu wsparcia osoby niepe艂nosprawnej;
8) reprezentuje osob臋 niepe艂nosprawn膮 w negocjacjach z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami 艣wiadcz膮cymi r贸偶ne formy pomocy;
9) wsp贸艂pracuje ze specjalistami w opracowaniu programu kompleksowej pomocy
osobie niepe艂nosprawnej;
10) analizuje systemy wsparcia i poradnictwa spo艂ecznego na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych;
11) wsp贸艂pracuje z grupami wsparcia, organizacjami pozarz膮dowymi i jednostkami samorz膮du terytorialnego dzia艂aj膮cymi na rzecz osoby niepe艂nosprawnej w 艣rodowisku lokalnym;
12) przestrzega zasad pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych z pomocy spo艂ecznej i innych instytucji;
13) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w uzyskaniu 艣rodk贸w finansowych na rehabilitacj臋;
14) analizuje funkcje i zadania instytucji i organizacji 艣wiadcz膮cych pomoc osobie niepe艂nosprawnej;
15) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w korzystaniu ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej i innych instytucji;
16) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia;
17) ocenia rodzaje barier architektonicznych i komunikacyjnych;
18) organizuje dzia艂ania prowadz膮ce do usuwania barier architektonicznych i komunikacyjnych;
19) analizuje Kart臋 Praw Os贸b Niepe艂nosprawnych;
20) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce opieki zdrowotnej pa艅stwa, prawa opieku艅czego, prawa o ubezpieczeniach spo艂ecznych i pomocy spo艂ecznej;
21) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce uprawnie艅 osoby niepe艂nosprawnej i ochrony jej
interes贸w;
22) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w za艂atwianiu spraw urz臋dowych.