LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R13

Ochrona i zagospodarowanie zasob贸w le艣nych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 R.13
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE R 13

1. Prowadzenie prac zwi膮zanych z ochron膮 lasu
Kwalifikacje w zawodzie R.13 - Ucze艅:
1) opracowuje plany prac zwi膮zanych z zagospodarowaniem lasu;
2) organizuje prace zwi膮zane z wykonywaniem zabieg贸w profilaktycznych podnosz膮cych odporno艣膰 drzewostan贸w;
3) rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne;
4) ocenia zagro偶enie wywo艂ane przez grzyby patogeniczne oraz szkodliwe owady we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu;
5) rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez ptaki i ssaki le艣ne;
6) dobiera rodzaje zabieg贸w ratowniczych stosowanych w warunkach le艣nych oraz okre艣la ich zakres;
7) organizuje prace zwi膮zane z ochron膮 lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi;
8) organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania chor贸b lasu oraz przeciwdzia艂ania szkodnikom;
9) przestrzega zasad stosowania 艣rodk贸w chemicznych w le艣nictwie;
10) ocenia skuteczno艣膰 zabieg贸w ratowniczych prowadzonych w lesie;
11) ocenia stopie艅 zagro偶enia po偶arowego lasu;
12) stosuje metody zapobiegania po偶arom lasu, ich wykrywania i gaszenia;
13) ocenia straty materialne i ekologiczne powsta艂e w wyniku po偶ar贸w le艣nych;
14) charakteryzuje rodzaje szkodnictwa le艣nego;
15) organizuje prace zwi膮zane z ochron膮 las贸w przed szkodnictwem le艣nym;
16) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce funkcjonowania stra偶y le艣nej;
17) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporz膮dza dokumentacj臋.

2. Prowadzenie prac zwi膮zanych z hodowl膮 lasu
Kwalifikacje w zawodzie R13 - Ucze艅:
1) opracowuje plany hodowli lasu;
2) organizuje zbi贸r nasion z drzew 艣ci臋tych i stoj膮cych oraz krzew贸w le艣nych;
3) dobiera metody wy艂uszczania, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzew贸w le艣nych do wysiewu;
4) dokonuje selekcji drzew le艣nych we wszystkich fazach produkcji le艣nej;
5) organizuje prace zwi膮zane z prowadzeniem le艣nej gospodarki szk贸艂karskiej;
6) prowadzi prace zwi膮zane ze szczeg贸艂ow膮 hodowl膮 drzew i krzew贸w le艣nych;
7) okre艣la funkcj臋 lasu i kompleks贸w le艣nych;
8) przestrzega zasad regionalizacji przyrodniczo-le艣nej kraju;
9) klasyfikuje siedliska le艣ne;
10) ocenia struktur臋 drzewostanu i planuje dzia艂ania zwi膮zane z jego kszta艂towaniem;
11) rozr贸偶nia metody sztucznego i naturalnego odnowienia lasu;
12) planuje sposoby przygotowania gleby do odnowienia lasu i zalesiania, z uwzgl臋dnieniem warunk贸w terenowych;
13) ustala orientacyjny sk艂ad gatunkowy nowych upraw le艣nych;
14) zak艂ada i prowadzi uprawy plantacyjne oraz plantacje drzew szybko rosn膮cych;
15) ocenia udatno艣膰 upraw le艣nych;
16) planuje zabiegi piel臋gnacyjne na wszystkich etapach wzrostu i rozwoju drzewostan贸w oraz organizuje prace zwi膮zane z ich wykonaniem;
17) organizuje le艣ne prace fitomelioracyjne i agromelioracyjne;

18) okre艣la mo偶liwo艣ci zagospodarowania nieu偶ytk贸w i grunt贸w porolnych;
19) organizuje prace zwi膮zane z rekultywacj膮 gleb zdegradowanych;
20) obs艂uguje sprz臋t i narz臋dzia mechaniczne stosowane w hodowli lasu;
21) udziela instrukta偶u dotycz膮cego obs艂ugi sprz臋tu i narz臋dzi mechanicznych stosowanych w hodowli lasu;
22) organizuje prace zwi膮zane z zalesieniami, zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupe艂nieniami drzewostan贸w;
23) organizuje prace zwi膮zane z poprawkami upraw le艣nych;
24) organizuje prace zwi膮zane z przebudow膮 drzewostan贸w;
25) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporz膮dza ich dokumentacj臋.

3. Prowadzenie gospodarki 艂owieckiej
Kwalifikacje w zawodzie R 13 - Ucze艅:
1) wykorzystuje wiedz臋 z zakresu historii 艂owiectwa;
2) przestrzega zasad prowadzenia ekologicznej gospodarki 艂owieckiej;
3) okre艣la liczebno艣膰 zwierzyny 艂ownej;
4) planuje zagospodarowanie 艂owisk;
5) przestrzega zasad hodowli i ochrony zwierzyny w 艂owisku;
6) rozpoznaje szkody 艂owieckie i dokonuje ich wyceny;
7) organizuje prace zwi膮zane z ochron膮 lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzyn臋 艂own膮;
8) przestrzega zasad gospodarki populacjami zwierz膮t 艂ownych;
9) okre艣la pojemno艣膰 艂owisk i obszar贸w 艂owieckich;
10) stosuje przepisy prawa 艂owieckiego;
11) przestrzega zasad bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 broni膮 my艣liwsk膮 oraz jej przechowywania i konserwacji;
12) rozpoznaje akcesoria i trofea my艣liwskie;
13) projektuje oraz dobiera urz膮dzenia 艂owieckie;
14) organizuje polowania indywidualne i zbiorowe;
15) przestrzega zasad wykorzystania ps贸w my艣liwskich w 艂owiectwie;
16) charakteryzuje znaczenie sokolnictwa w 艂owiectwie;
17) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce 艂owiectwa i zasady etyki 艂owieckiej.

4. Prowadzenie dzia艂a艅 zwi膮zanych z ochron膮 przyrody, turystyk膮 i edukacj膮
Kwalifikacje w zawodzie R13 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad funkcjonowania systemu ochrony przyrody w kraju;
2) okre艣la wp艂yw turystyki na 艣rodowisko le艣ne;
3) dokonuje oceny obszar贸w le艣nych pod wzgl臋dem atrakcyjno艣ci turystycznej;
4) okre艣la znaczenie le艣nych kompleks贸w promocyjnych w edukacji spo艂ecze艅stwa;
5) planuje i organizuje prace zwi膮zane z wykonaniem obiekt贸w edukacji le艣nej;
6) planuje i dokumentuje dzia艂ania edukacyjne dotycz膮ce ochrony przyrody;
7) prowadzi edukacj臋 spo艂ecze艅stwa dotycz膮ce wiedzy o lesie;
8) organizuje prace zwi膮zane z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym lasu;
9) koordynuje ruch turystyczny na terenie le艣nym;
10) propaguje dzia艂ania na rzecz ochrony 艣rodowiska i ochrony przyrody;
11) stosuje sposoby zabezpieczania i ochrony cennych obiekt贸w przyrodniczych.