LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL1

Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA RL.1):

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):



- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją RL.1



OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 1

1. Wykonywanie prac z zakresu hodowli lasu
Kwalifikacje w zawodzie RL.01 - Uczeń:
1) dobiera maszyny i urządzenia do rodzaju wykonywanych prac związanych z hodowlą lasu;
2) przygotowuje do pracy oraz obsługuje maszyny i urządzenia;
3) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
4) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w szkółkach, uprawach i młodnikach, drzewostanach dojrzewających i dojrzałych;
5) określa sposoby pozyskiwania szyszek, nasion drzew i krzewów leśnych;
6) pozyskuje szyszki i nasiona ze ściętych drzew oraz krzewów leśnych;
7) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą hodowli lasu;
8) dokonuje przeglądów i bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń.

2. Wykonywanie prac z zakresu ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej
Kwalifikacje w zawodzie RL1 - Uczeń:
1) przestrzega zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia środowiska leśnego;
2) dobiera i przygotowuje do pracy maszyny i urządzenia stosowane do ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej;
3) rozpoznaje zagrożenia pożarowe i lokalizuje miejsca pożarów;
4) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania zabiegów związanych z ochroną lasu i ochroną przeciwpożarową;
5) dobiera mechaniczne, biologiczne i chemiczne metody ochrony lasu;
6) posługuje się narzędziami i podręcznym sprzętem gaśniczym;
7) posługuje się dokumentacją dotyczącą ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej.

3. Pozyskiwanie surowca drzewnego
Kwalifikacje w zawodzie RL 01 - Uczeń:
1) dokonuje selekcji drzew leśnych;
2) planuje prace związane ze ścinką surowca drzewnego;
3) dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;
4) przestrzega zasad ochrony lasu przed szkodami powstającymi przy pozyskiwaniu surowca drzewnego;
5) obsługuje maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego;
6) obsługuje pilarki spalinowe i elektryczne;
7) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą pozyskania surowca drzewnego;
8) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń;
9) wykonuje ścinkę, okrzesywanie i przerzynkę drzew;
10) klasyfikuje surowiec drzewny.

4. Wykonywanie zrywki surowca drzewnego
Kwalifikacje w zawodzie RL01 - Uczeń:
1) planuje prace związane ze zrywką surowca drzewnego;
2) rozróżnia rodzaje szlaków zrywkowych;
3) rozróżnia rodzaje składnic drewna;
4) posługuje się dokumentacją dotyczącą zrywki surowca drzewnego;
5) dobiera i przygotowuje do pracy maszyny i urządzenia do zrywki surowca drzewnego;
6) obsługuje maszyny i urządzenia podczas zrywki surowca drzewnego;
7) wykonuje czynności związane z układaniem drewna według sortymentów;
8) wykonuje czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem drewna ze środków transportowych;
9) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń.

5. Wykonywanie prac związanych z turystycznym i łowieckim zagospodarowaniem
lasu
Kwalifikacje w zawodzie RL.1 - Uczeń:
1) rozróżnia leśne obiekty budowlane oraz urządzenia łowieckie;
2) wykonuje małe budowle leśne oraz urządzenia łowieckie i turystyczne;
3) dobiera materiały i urządzenia do prac związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych i utrzymaniem dróg leśnych;
4) wykonuje prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych oraz urządzeń
wodno-melioracyjnych w lesie;
5) wykonuje prace konserwacyjne dróg leśnych i urządzeń drogowych;
6) wykonuje prace związane z utrzymaniem małych budowli leśnych oraz urządzeń łowieckich i turystycznych;
7) wykonuje prace związane z zagospodarowaniem poletek łowieckich;
8) posługuje się dokumentacją dotyczącą turystycznego i łowieckiego zagospodarowania lasu.