LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.16
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 16

1. Organizowanie produkcji ro艣linnej
Kwalifikacje w zawodzie RL.16 - Ucze艅:
1) przewiduje pogod臋 na podstawie pomiar贸w czynnik贸w atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody;
2) pos艂uguje si臋 przyrz膮dami meteorologicznymi;
3) wykonuje przegl膮dy techniczne urz膮dze艅 melioracyjnych oraz planuje ich konserwacj臋 i napraw臋;
4) planuje sposoby przeciwdzia艂ania procesom degradacji i dewastacji gleb;
5) projektuje zmianowanie ro艣lin w zale偶no艣ci od warunk贸w klimatyczno-glebowych;
6) planuje i organizuje prace zwi膮zane z upraw膮 roli, nawo偶eniem i ochron膮 ro艣lin uprawnych;
7) dobiera maszyny i narz臋dzia do rodzaju zabieg贸w uprawowych z uwzgl臋dnieniem
wymaga艅 ro艣lin uprawnych;
8) dobiera technologie produkcji ro艣lin uprawnych oraz produkcji pasz na u偶ytkach zielonych;
9) prowadzi plantacje nasienne;
10) organizuje proces produkcji ro艣linnej zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami Wzajemnej Zgodno艣ci;
11) organizuje przechowywanie i sprzeda偶 produkt贸w ro艣linnych z zachowaniem norm
jako艣ci i bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci;
12) planuje produkcj臋 ro艣linn膮 w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;
13) nadzoruje realizacj臋 zada艅 w zakresie produkcji ro艣linnej;
14) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce nasiennictwa, ochrony 艣rodowiska, ochrony ro艣lin i bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci;
15) korzysta z program贸w komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu
produkcji ro艣linnej.

2. Organizowanie produkcji zwierz臋cej
Kwalifikacje w zawodzie RL16 - Ucze艅:
1) okre艣la funkcje oraz znaczenie narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu zwierz膮t gospodarskich;
2) okre艣la warunki niezb臋dne do zabezpieczenia dobrostanu zwierz膮t gospodarskich;
3) analizuje uwarunkowania produkcji zwierz臋cej oraz wymogi dobrostanu zwierz膮t gospodarskich;
4) dobiera rasy i typy u偶ytkowe zwierz膮t gospodarskich do okre艣lonych warunk贸w gospodarstwa i technologii produkcji;
5) organizuje prace zwi膮zane z rozrodem zwierz膮t gospodarskich;
6) okre艣la fizjologiczne podstawy 偶ywienia zwierz膮t gospodarskich;
7) ustala normy 偶ywienia i dawki pokarmowe dla zwierz膮t gospodarskich;
8) analizuje wp艂yw racjonalnego 偶ywienia oraz warunk贸w zoohigienicznych na zdrowie zwierz膮t gospodarskich;
9) planuje i organizuje prace zwi膮zane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;
10) organizuje prace zwi膮zane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;
11) organizuje przechowywanie i sprzeda偶 produkt贸w zwierz臋cych z zachowaniem norm jako艣ci i bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci;
12) prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;
13) okre艣la wp艂yw chowu i hodowli zwierz膮t na 艣rodowisko naturalne;
14) organizuje produkcj臋 zwierz臋c膮 zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami Wzajemnej Zgodno艣ci;
15) planuje produkcj臋 zwierz臋c膮 w gospodarstwie rolnym w oparciu o rachunek ekonomiczny;
16) nadzoruje realizacj臋 zada艅 wykonywanych w produkcji zwierz臋cej;
17) korzysta z program贸w komputerowych wspomagaj膮cych organizacj臋 i nadzorowanie produkcji zwierz臋cej.