LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL17

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją RL.17OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 17

1. Organizowanie produkcji roślinnej
Kwalifikacje w zawodzie RL.17 - Uczeń:
1) planuje zmianowanie roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
2) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
3) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych;
4) dobiera technologie produkcji roślin uprawnych;
5) organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
6) nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
7) stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, ochrony roślin uprawnych i pszczół oraz bezpieczeństwa żywności.

2. Organizowanie produkcji zwierzęcej
Kwalifikacje w zawodzie RL17 - Uczeń:
1) określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;
2) określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;
3) dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;
4) określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;
5) ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;
6) planuje prace z konserwacją i przechowywaniem pasz;
7) organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z
Zasadami Wzajemnej Zgodności;
8) planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym w oparciu o rachunek ekonomiczny;
9) nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;
10) korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie
produkcji zwierzęcej.

3. Organizowanie produkcji pszczelarskiej
Kwalifikacje w zawodzie RL 17 - Uczeń:
1) dobiera rasy pszczół do określonych warunków klimatycznych i pożytkowych rejonu;
2) planuje pasieczysko i pracownię pszczelarską;
3) planuje liczbę rodzin pszczelich;
4) nadzoruje zakładanie pasieki i jej wyposażenie;
5) dobiera sprzęt do przeglądu rodzin pszczelich;
6) przeprowadza przeglądy rodzin pszczelich;
7) prowadzi gospodarkę wędrowną pszczół;
8) określa przyczyny nastroju rojowego pszczół;
9) kieruje rozwojem rodzin pszczelich w ciągu roku;
10) prowadzi wychów matek pszczelich;
11) przygotowuje rodziny pszczele do przezimowania;
12) prowadzi pozyskiwanie produktów pszczelarskich;
13) dobiera sposoby zapobiegania chorobom pszczół oraz szkodnikom i zwalczania ich;
14) prowadzi dokumentację gospodarstwa pasiecznego;
15) sporządza kalkulację kosztów produkcji pszczelarskiej;
16) korzysta z programów komputerowych wspomagających organizowanie i nadzorowanie produkcji pasiecznej.