LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL24

Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją RL.24OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 24

1. Badanie stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie
Kwalifikacje w zawodzie RL.24 - Uczeń:
1) planuje prace związane z badaniem stanu cieków wodnych i stosunków wodno-
-powietrznych w glebie;
2) dobiera metody prowadzenia badań stanu cieków wodnych i stosunków wodno-
-powietrznych w glebie;
3) obsługuje aparaturę kontrolno-pomiarową do badań stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie;
4) wykonuje pomiary parametrów powietrza atmosferycznego, opadów oraz wód
powierzchniowych i podziemnych;
5) opracowuje i interpretuje wyniki pomiarów hydrometeorologicznych;
6) dokonuje oceny stanu stosunków wodno-powietrznych w glebie;
7) określa przydatność rolniczą gleb;
8) dobiera metody ochrony i rekultywacji gleb;
9) dobiera środki agromelioracyjne do poprawy stosunków wodno-powietrznych w glebie.

2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z regulacją małych cieków
wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych
Kwalifikacje w zawodzie RL24 - Uczeń:
1) określa przyczyny i skutki wezbrań cieków wodnych;
2) rozpoznaje stany zagrożeń powodziowych;
3) dobiera metody ochrony przed powodzią;
4) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi regulacji małych cieków wodnych oraz budowy obiektów przeciwpowodziowych;
5) dobiera metody regulacji małych cieków wodnych;
6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do regulacji małych cieków wodnych;
7) organizuje roboty związane z wykonywaniem umocnień oraz regulacją małych cieków wodnych;
8) obsługuje urządzenia i sprzęt stosowane podczas regulacji małych cieków wodnych i
obiektów przeciwpowodziowych zgodnie z zasadami ich eksploatacji;
9) organizuje prace związane z wykonywaniem, konserwacją i naprawą wałów przeciwpowodziowych i małych budowli piętrzących oraz pompowni melioracyjnych;
10) ocenia jakość wykonania robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych;
11) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych.

3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z odwadnianiem terenów
Kwalifikacje w zawodzie RL 24 - Uczeń:
1) określa przyczyny nadmiaru wody w glebie;
2) dobiera rodzaje zabiegów odwadniających w celu poprawy właściwości produkcyjnych gleby i użytków zielonych;
3) dobiera parametry techniczne rowów melioracyjnych;
4) przestrzega zasad wykonywania systemów drenarskich;
5) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi odwadniania terenów;
6) wytycza trasę przebiegu systemów wodno-melioracyjnych i drenarskich;
7) dobiera materiały, maszyny i narzędzia do wykonywania rowów melioracyjnych i budowli wodno-melioracyjnych;
8) dobiera systemy odwadniania terenów osiedlowych, budynków wiejskich oraz obiektów komunalnych;
9) planuje wykonanie melioracji przeciwerozyjnych;
10) dobiera technologie wykonania zabezpieczeń przeciwerozyjnych;
11) przestrzega zasad konserwacji rowów melioracyjnych i budowli wodno-
-melioracyjnych;
12) ocenia jakość wykonania robót związanych z odwadnianiem terenów;
13) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z odwadnianiem terenów.

4. Nawadnianie użytków rolnych
Kwalifikacje w zawodzie RL24 - Uczeń:
1) określa sposoby nawadniania użytków rolnych;
2) określa źródła wody do zasilania systemów nawadniających;
3) rozpoznaje rodzaje i układy systemów nawadniania użytków rolnych;
4) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi nawadniania użytków rolnych;
5) dobiera technologie wykonywania systemów nawadniania użytków rolnych;
6) planuje roboty związane z nawadnianiem użytków rolnych;
7) wytycza trasę przebiegu systemów nawadniania użytków rolnych;
8) dobiera materiały, urządzenia, maszyny i narzędzia do nawadniania użytków rolnych;
9) organizuje i nadzoruje prace związane z eksploatacją, konserwacją i modernizacją systemów nawadniania użytków rolnych;
10) ocenia jakość wykonania robót związanych z nawadnianiem użytków rolnych;
11) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z nawadnianiem użytków rolnych.

5. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych
Kwalifikacje w zawodzie RL.24 - Uczeń:
1) określa oddziaływanie stawów rybnych na stosunki wodne w środowisku;
2) rozpoznaje rodzaje stawów rybnych;
3) rozpoznaje urządzenia i budowle stawowe;
4) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania stawów rybnych;
5) planuje wykonywanie stawów rybnych;
6) dobiera maszyny i sprzęt do wykonywania stawów rybnych;
7) przestrzega zasad eksploatacji, konserwacji i modernizacji stawów rybnych, urządzeń i budowli stawowych;
8) ocenia jakość wykonania robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych;
9) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z wykonywaniem stawów rybnych.