LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.24

Organizacja i prowadzenie rob贸t melioracyjnych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.24
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 24

1. Badanie stanu ciek贸w wodnych i stosunk贸w wodno-powietrznych w glebie
Kwalifikacje w zawodzie RL.24 - Ucze艅:
1) planuje prace zwi膮zane z badaniem stanu ciek贸w wodnych i stosunk贸w wodno-
-powietrznych w glebie;
2) dobiera metody prowadzenia bada艅 stanu ciek贸w wodnych i stosunk贸w wodno-
-powietrznych w glebie;
3) obs艂uguje aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do bada艅 stanu ciek贸w wodnych i stosunk贸w wodno-powietrznych w glebie;
4) wykonuje pomiary parametr贸w powietrza atmosferycznego, opad贸w oraz w贸d
powierzchniowych i podziemnych;
5) opracowuje i interpretuje wyniki pomiar贸w hydrometeorologicznych;
6) dokonuje oceny stanu stosunk贸w wodno-powietrznych w glebie;
7) okre艣la przydatno艣膰 rolnicz膮 gleb;
8) dobiera metody ochrony i rekultywacji gleb;
9) dobiera 艣rodki agromelioracyjne do poprawy stosunk贸w wodno-powietrznych w glebie.

2. Organizowanie i prowadzenie rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ma艂ych ciek贸w
wodnych oraz budow膮 obiekt贸w przeciwpowodziowych
Kwalifikacje w zawodzie RL24 - Ucze艅:
1) okre艣la przyczyny i skutki wezbra艅 ciek贸w wodnych;
2) rozpoznaje stany zagro偶e艅 powodziowych;
3) dobiera metody ochrony przed powodzi膮;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, katalogami i instrukcjami dotycz膮cymi regulacji ma艂ych ciek贸w wodnych oraz budowy obiekt贸w przeciwpowodziowych;
5) dobiera metody regulacji ma艂ych ciek贸w wodnych;
6) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do regulacji ma艂ych ciek贸w wodnych;
7) organizuje roboty zwi膮zane z wykonywaniem umocnie艅 oraz regulacj膮 ma艂ych ciek贸w wodnych;
8) obs艂uguje urz膮dzenia i sprz臋t stosowane podczas regulacji ma艂ych ciek贸w wodnych i
obiekt贸w przeciwpowodziowych zgodnie z zasadami ich eksploatacji;
9) organizuje prace zwi膮zane z wykonywaniem, konserwacj膮 i napraw膮 wa艂贸w przeciwpowodziowych i ma艂ych budowli pi臋trz膮cych oraz pompowni melioracyjnych;
10) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ma艂ych ciek贸w wodnych oraz budow膮 obiekt贸w przeciwpowodziowych;
11) rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋 zwi膮zane z regulacj膮 ma艂ych ciek贸w wodnych oraz budow膮 obiekt贸w przeciwpowodziowych.

3. Organizowanie i prowadzenie rob贸t zwi膮zanych z odwadnianiem teren贸w
Kwalifikacje w zawodzie RL 24 - Ucze艅:
1) okre艣la przyczyny nadmiaru wody w glebie;
2) dobiera rodzaje zabieg贸w odwadniaj膮cych w celu poprawy w艂a艣ciwo艣ci produkcyjnych gleby i u偶ytk贸w zielonych;
3) dobiera parametry techniczne row贸w melioracyjnych;
4) przestrzega zasad wykonywania system贸w drenarskich;
5) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, katalogami i instrukcjami dotycz膮cymi odwadniania teren贸w;
6) wytycza tras臋 przebiegu system贸w wodno-melioracyjnych i drenarskich;
7) dobiera materia艂y, maszyny i narz臋dzia do wykonywania row贸w melioracyjnych i budowli wodno-melioracyjnych;
8) dobiera systemy odwadniania teren贸w osiedlowych, budynk贸w wiejskich oraz obiekt贸w komunalnych;
9) planuje wykonanie melioracji przeciwerozyjnych;
10) dobiera technologie wykonania zabezpiecze艅 przeciwerozyjnych;
11) przestrzega zasad konserwacji row贸w melioracyjnych i budowli wodno-
-melioracyjnych;
12) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z odwadnianiem teren贸w;
13) rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋 zwi膮zane z odwadnianiem teren贸w.

4. Nawadnianie u偶ytk贸w rolnych
Kwalifikacje w zawodzie RL24 - Ucze艅:
1) okre艣la sposoby nawadniania u偶ytk贸w rolnych;
2) okre艣la 藕r贸d艂a wody do zasilania system贸w nawadniaj膮cych;
3) rozpoznaje rodzaje i uk艂ady system贸w nawadniania u偶ytk贸w rolnych;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, katalogami i instrukcjami dotycz膮cymi nawadniania u偶ytk贸w rolnych;
5) dobiera technologie wykonywania system贸w nawadniania u偶ytk贸w rolnych;
6) planuje roboty zwi膮zane z nawadnianiem u偶ytk贸w rolnych;
7) wytycza tras臋 przebiegu system贸w nawadniania u偶ytk贸w rolnych;
8) dobiera materia艂y, urz膮dzenia, maszyny i narz臋dzia do nawadniania u偶ytk贸w rolnych;
9) organizuje i nadzoruje prace zwi膮zane z eksploatacj膮, konserwacj膮 i modernizacj膮 system贸w nawadniania u偶ytk贸w rolnych;
10) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z nawadnianiem u偶ytk贸w rolnych;
11) rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋 zwi膮zane z nawadnianiem u偶ytk贸w rolnych.

5. Organizowanie i prowadzenie rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem staw贸w rybnych
Kwalifikacje w zawodzie RL.24 - Ucze艅:
1) okre艣la oddzia艂ywanie staw贸w rybnych na stosunki wodne w 艣rodowisku;
2) rozpoznaje rodzaje staw贸w rybnych;
3) rozpoznaje urz膮dzenia i budowle stawowe;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, katalogami i instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania staw贸w rybnych;
5) planuje wykonywanie staw贸w rybnych;
6) dobiera maszyny i sprz臋t do wykonywania staw贸w rybnych;
7) przestrzega zasad eksploatacji, konserwacji i modernizacji staw贸w rybnych, urz膮dze艅 i budowli stawowych;
8) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem staw贸w rybnych;
9) rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋 zwi膮zane z wykonywaniem staw贸w rybnych.