LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL.07

Szkolenie i użytkowanie koniZawody związane z kwalifikacją ROL.7
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ROL 7

ROL.07.2 - Podstawy chowu i hodowli koni (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.07)

  1. korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje działające na rzecz wsi i rolnictwa
 • wyszukuje informacje udostępniane przez instytucje i organizacje działające na rzecz wsi i rolnictwa
 • opisuje zakres usług oferowanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz wsi i rolnictwa w kontekście możliwości ich wykorzystania
 • dobiera usługi odpowiednich instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa do wykonywanych zadań
  2. objaśnia zasady korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
 • opisuje możliwości korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania się o środki finansowe na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
 • wymienia instytucje wspierające rolnictwo Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ODR), Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.07 - posługuje się wiedzą z zakresu anatomii i biomechaniki koni
 • wymienia elementy budowy topograficznej konia
 • wskazuje poszczególne elementy budowy konia
 • opisuje budowę układu kostno-stawowego i mięśniowego konia
 • opisuje zależność między budową konia a jego możliwościami użytkowymi
  4. charakteryzuje cechy osobnicze różnych ras i typów użytkowych koni
 • opisuje rasy koni, dla których są prowadzone księgi hodowlane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • rozpoznaje rasy koni, dla których są prowadzone księgi hodowlane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • opisuje rasy koni sportowych użytkowanych w Rzeczypospolitej Polskiej
 • rozpoznaje typy użytkowe koni (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa różnice między typami użytkowymi koni
 • przyporządkowuje rasy koni do poszczególnych typów użytkowych
 • wymienia organizacje odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg stadnych dla poszczególnych ras koni w Rzeczypospolitej Polskiej
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje systemy utrzymania koni
 • wymienia cechy charakterystyczne systemów utrzymania koni
 • wymienia optymalne parametry zoohigieniczne pomieszczeń stajennych
  6. charakteryzuje sprawność psychofizyczną jeźdźca
 • opisuje cechy sprawności psychicznej jeźdźca
 • wskazuje zależność między sprawnością psychofizyczną a bezpieczeństwem pracy z koniem
  7. sporządza biznesplan dla gospodarstwa hodującego i użytkującego konie
 • opisuje strukturę biznesplanu
 • określa założenia niezbędne do opracowania biznesplanu
 • przygotowuje analizę finansową inwestycji
 • przygotowuje przykładowy biznesplan
  8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • posługuje się programami komputerowymi do ćwiczeń z przepisów ruchu drogowego
 • wykorzystuje komputerowe symulatory jazdy
 • sporządza niezbędną dokumentację z użyciem programów komputerowych
  9. rozpoznaje przepisy prawa Unii Europejskiej i krajowego dotyczące organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, wyścigów konnych, identyfikacji i rejestracji zwierząt, ochrony zwierząt oraz pasz
 • wymienia przepisy prawa Unii Europejskiej i krajowego dotyczącego organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich
 • wymienia przepisy prawa Unii Europejskiej i krajowego dotyczącego wyścigów konnych, identyfikacji i rejestracji zwierząt, ochrony zwierząt oraz pasz
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych i przyczep
 • wykonuje obsługę codzienną ciągnika rolniczego i przyczepy
 • kontroluje sprawność układów i instalacji ciągnika rolniczego i przyczepy
  11. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • wyjaśnia ogólne zasady dotyczące ruchu ciągników rolniczych po drogach
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udziałem ciągnika rolniczego
 • stosuje zasady ruchu drogowego określone znakami i sygnałami drogowymi podczas jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą
 • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą
  12. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego
 • przygotowuje ciągnik rolniczy i przyczepę do jazdy
 • wykonuje manewry wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym
  13. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

ROL.07.3 - Szkolenie oraz przygotowanie koni do zawodów, pokazów i sprzedaży (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL7)

  1. lonżuje konia
 • wymienia cele lonżowania
 • opisuje elementy wyposażenia lonżującego i konia
 • wymienia zasady lonżowania
 • przygotowuje konia do lonżowania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje sposoby przypięcia lonży
 • lonżuje konia na pojedynczej lonży według wytycznych Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ)
 • stosuje pomoce podczas lonżowania
  2. wdraża konia do pracy wierzchowej
 • wymienia etapy pracy z młodym koniem (według wytycznych PZJ)
 • opisuje metody pracy z młodym koniem
 • prowadzi pierwsze dosiadanie konia
 • prowadzi objeżdżanie młodego konia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje konia do reagowania na pomoce jeździeckie
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL7 - wdraża konia do pracy zaprzęgowej
 • wymienia etapy pracy z młodym koniem
 • prowadzi konia w ręku
 • przyucza konia do zakładania uprzęży
 • przyzwyczaja konia do ciągnięcia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przyucza konia do ciągnięcia pojazdów zaprzęgowych
  4. przygotowuje konie do zawodów, pokazów hodowlanych i sprzedaży
 • planuje harmonogram działań związany z organizacją zawodów konnych i pokazów hodowlanych
 • analizuje zasady pokazów hodowlanych, by odpowiednio przygotować konia
 • przygotowuje konia do zawodów jeździeckich, pokazów hodowlanych i do sprzedaży, stosując zabiegi pielęgnacyjne
 • rozpoznaje wady budowy i ruchu konia obniżające jego wartość hodowlaną, użytkową oraz cenę sprzedaży
  5. Kwalifikacje zawodowe - prezentuje konie na pokazach hodowlanych i podczas sprzedaży
 • pokazuje konia przed komisją oceny lub kupującym w pozycji na stój
 • pokazuje konia przed komisją oceny lub kupującym w stępie i kłusie
 • eksponuje cechy budowy i temperamentu konia podczas prezentacji
  6. opisuje zasady sprzedaży konia
 • przygotowuje ofertę sprzedaży konia
 • redaguje umowę kupna-sprzedaży konia
  7. ocenia stan zdrowia konia na podstawie parametrów fizjologicznych
 • mierzy temperaturę ciała, liczbę oddechów oraz tętno konia
 • ocenia stan nawodnienia organizmu konia
 • ocenia nieprawidłowości stanu zdrowia konia
 • opisuje związek między stanem zdrowia konia a bezpieczeństwem jego użytkowania i dobrostanem zwierzęcia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • decyduje o rezygnacji z użycia konia, co do którego zachodzi obawa o jego stan zdrowia

ROL.07.4 - Użytkowanie i transport koni (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.7)

  1. charakteryzuje zasady jazdy na ujeżdżalni i w terenie
 • wymienia zasady bezpiecznego poruszania się na ujeżdżalni i w terenie
 • rozpoznaje sytuacje mogące być przyczyną wypadków podczas użytkowania koni
  2. dobiera ubiór jeździecki
 • wymienia elementy stroju jeździeckiego
 • uzasadnia stosowanie elementów ubioru jeźdźca
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.7 - charakteryzuje sprzęt jeździecki i zaprzęgowy
 • nazywa sprzęt jeździecki i zaprzęgowy oraz jego elementy
 • nazywa elementy pojazdu zaprzęgowego
 • różnicuje budowę sprzętu jeździeckiego i zaprzęgowego
 • opisuje style zaprzęgowe (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje rodzaje pojazdów zaprzęgowych
  4. przygotowuje konia do jazdy wierzchem i w zaprzęgu
 • wykonuje czynności wstępne przed użytkowaniem konia
 • dobiera sprzęt jeździecki używany do pracy wierzchowej i zaprzęgowej
 • zakłada rząd jeździecki wraz z elementami pomocniczymi na konia
 • zakłada uprząż szorową lub chomątową na konia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • reguluje sprzęt używany w pracy wierzchowej i zaprzęgowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje terminologię z zakresu teorii jazdy konnej i powożenia
 • wymienia rodzaje dosiadu
 • charakteryzuje rodzaje dosiadu
 • wymienia pomoce jeździeckie stosowane podczas jazdy wierzchem
 • opisuje elementy skali szkoleniowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje style zaprzęgowe
 • wymienia sposoby trzymania lejcy
 • charakteryzuje pomoce używane w pracy zaprzęgowej
 • opisuje pozycję powożącego na koźle
  6. jeździ konno na ujeżdżalni i w terenie
 • dosiada konia
 • używa pomocy jeździeckich
 • stosuje różne rodzaje dosiadu podczas jazdy konnej
 • jeździ stępem, kłusem i galopem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pracuje z koniem na cavaletti
 • skacze przez przeszkody o wysokości do 70 cm
 • pokonuje przeszkody naturalne w terenie
 • posiada umiejętności jazdy konnej co najmniej na poziomie egzaminu na brązową odznakę jeździecką Polskiego Związku Jeździeckiego
 • stosuje zasady bezpieczeństwa podczas jazdy konnej
  7. wykonuje figury podczas jazdy na ujeżdżalni
 • porusza się na ujeżdżalni, wykonując figury jeździeckie
 • zmienia kierunek jazdy w różnych chodach
 • wykonuje przejścia od niższego do wyższego chodu konia i odwrotnie podczas jazdy wierzchowej
 • rusza i zatrzymuje konia
  8. powozi końmi
 • zaprzęga konie w pojedynkę lub parę
 • powozi zaprzęgiem konnym z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i koni
 • wymienia zasady poruszania się zaprzęgiem po drogach publicznych
 • stosuje zasady poruszania się zaprzęgiem po drogach publicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady bezpieczeństwa i właściwego obciążenia koni pracą
 • posiada umiejętności powożenia co najmniej na poziomie egzaminu na brązową odznakę w powożeniu Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ)
  9. konserwuje sprzęt jeździecki i zaprzęgowy
 • objaśnia potrzebę konserwacji sprzętu jeździeckiego i zaprzęgowego
 • wykonuje konserwację sprzętu jeździeckiego i zaprzęgowego
 • rozpoznaje uszkodzenia sprzętu
 • usuwa uszkodzenia sprzętu mogące być przyczyną wypadków podczas użytkowania koni
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przygotowuje dokumentację potrzebną do transportu koni
 • opisuje przepisy ruchu drogowego dotyczące transportu koni
 • wymienia przepisy prawa Unii Europejskiej oraz krajowego dotyczące transportu koni
 • gromadzi dokumentację potrzebną do transportu koni
  11. dobiera typy pojazdów do transportu koni
 • wymienia typy pojazdów do transportu koni
 • rozpoznaje typy pojazdów do transportu koni
 • opisuje wyposażenie pojazdu do transportu koni
 • charakteryzuje zasady transportu koni
  12. wykonuje czynności związane z transportem koni
 • wymienia etapy przygotowania konia do transportu
 • opisuje zasady zabezpieczenia koni podczas transportu
 • przygotowuje konia do transportu
 • wykonuje czynności związane z załadunkiem koni (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje czynności związane z opieką nad końmi w czasie transportu
 • wykonuje czynności związane z rozładunkiem koni
  13. charakteryzuje dyscypliny jeździeckie
 • wyszukuje w dostępnych źródłach przepisy prawa dotyczące sportu jeździeckiego
 • opisuje zasady i strój obowiązujące w poszczególnych dyscyplinach jeździeckich zgodnie z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ)
 • rozpoznaje dyscypliny jeździeckie
 • wymienia różnice między dyscyplinami jeździeckimi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia zasady kodeksu postępowania z koniem
 • rozpoznaje niezgodności z przepisami występujące podczas zawodów konnych

ROL.07.5 - Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL07)

  1. dostosowuje gospodarstwo rolne do utrzymania i użytkowania koni w rekreacji i turystyce jeździeckiej
 • wymienia elementy infrastruktury niezbędne w gospodarstwie utrzymującym i użytkującym konie
 • planuje adaptację lub rozbudowę bazy pod względem turystyki konnej
  2. dobiera konie pod względem ich przydatności w rekreacji i turystyce jeździeckiej
 • opisuje rasy koni pod względem przydatności w rekreacji i turystyce jeździeckiej
 • wymienia kryteria stosowane przy doborze koni do rekreacji i turystyki konnej
 • charakteryzuje cechy konia użytkowanego w rekreacji i turystyce jeździeckiej
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL07 - przestrzega zasad bezpieczeństwa w użytkowaniu koni
 • ocenia stan emocjonalny konia
 • rozpoznaje niebezpieczne zachowania konia wynikające z jego behawioru
 • definiuje zasady bezpieczeństwa uczestników rekreacji i turystyki konnej
 • dobiera konia dla uczestnika rekreacji i turystyki konnej
  4. organizuje rekreację i turystykę konną w gospodarstwie
 • przedstawia ofertę imprez jeździeckich, wycieczek i rajdów konnych
 • planuje rekreacyjne jazdy konne na ujeżdżalni i w terenie
 • planuje rajdy konne
 • planuje wyjazdy zaprzęgami konnymi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje imprezy jeździeckie
 • organizuje imprezy jeździeckie
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykorzystuje walory przyrodnicze i kulturowe regionu w turystyce
 • gromadzi informacje na temat walorów przyrodniczych i kulturowych regionu
 • prezentuje walory okolicy
 • przedstawia ofertę turystyki konnej w regionie
  6. korzysta z dostępnych szlaków konnych w regionie
 • charakteryzuje rodzaje szlaków konnych
 • rozpoznaje oznakowanie i symbole szlaków konnych
 • dobiera szlaki konne dla grupy jeźdźców
  7. oblicza opłacalność organizowania rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym
 • sporządza kalkulację kosztów prowadzenia rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym
 • analizuje koszty utrzymania koni w celach rekreacyjnych i turystyki konnej

ROL.07.6 - Język obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL 07)

  1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe w języku obcym nowożytnym umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL 07 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji , tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru)
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • rozpoczyna, p