LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TDR.01

Eksploatacja 艣rodk贸w transportu drogowego- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TDR.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TDR 1

TDR.01.2 - Podstawy transportu drogowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TDR.01)

  1. omawia zakres regulacji ustawowych w zakresie transportu drogowego
 • omawia prawa i obowi膮zki kierowcy w zakresie kwalifikacji wst臋pnej i szkolenia okresowego
 • okre艣la rodzaje uprawnie艅 do wykonywania transportu drogowego i ich zakres
 • podaje warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewo藕nika drogowego oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego
 • omawia zasady podejmowania i wykonywania krajowego i mi臋dzynarodowego transportu drogowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la odpowiedzialno艣膰 za naruszenie przepis贸w reguluj膮cych zasady wykonywania transportu drogowego
 • podaje uprawnienia organ贸w kontroli ruchu i transportu drogowego, w tym inspekcji transportu drogowego
 • wskazuje przyczyny naruszenia obowi膮zk贸w lub warunk贸w wykonywania przewoz贸w w transporcie drogowym
 • wymienia sytuacje, w kt贸rych okre艣lone rodzaje przewoz贸w nie podlegaj膮 przepisom dotycz膮cym transportu drogowego
 • wymienia rodzaje przewoz贸w drogowych i warunki ich wykonywania, w tym przewozu kabota偶owego
  2. rozr贸偶nia ga艂臋zie transportu
 • dokonuje podzia艂u transportu ze wzgl臋du na: przedmiot przewozu, funkcjonalno艣膰, organizacj臋, zasi臋g geograficzny, odleg艂o艣ci przewoz贸w
 • wymienia poszczeg贸lne ga艂臋zie transportu
 • rozr贸偶nia infrastruktur臋 w poszczeg贸lnych ga艂臋ziach transportu
 • wymienia 艣rodki transportowe stosowane w transporcie rzeczy
  3. Kwalifikacje w zawodzie TDR.01 - okre艣la czynniki kszta艂tuj膮ce planowanie przebiegu procesu transportowego
 • analizuje informacje potrzebne do wykonania procesu transportowego
 • opracowuje schemat planowania procesu transportowego
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska w transporcie
  4. okre艣la w艂a艣ciwo艣ci 艂adunk贸w
 • klasyfikuje 艂adunki ze wzgl臋du na ich w艂a艣ciwo艣ci przewozowe
 • uzasadnia wyb贸r 艣rodka transportu ze wzgl臋du na w艂a艣ciwo艣ci 艂adunk贸w
 • dobiera techniki mocowania oraz zabezpieczenia 艂adunk贸w w czasie transportu
 • przestrzega zasad oznacze艅 艂adunku i 艣rodk贸w transportu drogowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • charakteryzuje wp艂yw czynnik贸w oraz rytmiczno艣ci, punktualno艣ci, dost臋pno艣ci i cz臋stotliwo艣ci przewozu na wyb贸r 艣rodka transportu
 • oblicza podstawowe parametry przewozowe zwi膮zane z eksploatacj膮 艣rodka transportu
 • analizuje zale偶no艣膰 bezpiecze艅stwa, wygody i czasu przewozu od wyboru 艣rodka transportu
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje sposoby transportowania towar贸w niebezpiecznych
 • klasyfikuje przewo偶ony 艂adunek do jednej z wydzielonych klas towar贸w niebezpiecznych
 • rozr贸偶nia sposoby transportowania towar贸w niebezpiecznych w transporcie drogowym: przew贸z przesy艂ki w sztukach, przew贸z luzem bez opakowania, przew贸z w cysternach
 • przygotowuje pojazd do transportu danej przesy艂ki niebezpiecznej oraz oznakowuje go w odpowiedni spos贸b
  4. opisuje obowi膮zki kierowcy uczestnicz膮cego w procesie przewozu drogowego towar贸w niebezpiecznych (ADR
 • ) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przewozi wraz z 艂adunkiem odpowiedni膮 dokumentacj臋 z nazw膮 i adresem nadawcy oraz odbiorcy, numerami UN (United Nations) wszystkich przewo偶onych 艂adunk贸w, numerami nalepek, okre艣leniem grupy pakowania, rodzaju i ilo艣ci towaru oraz dodatkowymi instrukcjami przewozu
  6. okre艣la 艣rodki transportu do realizacji zada艅
 • wymienia 艣rodki transportu 艂adunk贸w do przewozu drogowego
 • dobiera 艣rodki transportu drogowego w zale偶no艣ci od masy, obj臋to艣ci i rodzaju przewo偶onego 艂adunku
  7. okre艣la sposoby za艂adunku i roz艂adunku 艣rodka transportu
 • dobiera spos贸b za艂adunku i roz艂adunku w zale偶no艣ci od rodzaju 艂adunku i 艣rodka transportu
 • wskazuje sposoby wykorzystywania podstawowych urz膮dze艅 transportowych przy pracach za艂adowczo-wy艂adowczych
 • stosuje 艣rodki transportu wewn臋trznego podczas za艂adunku i roz艂adunku
 • stosuje zasady prawid艂owego rozmieszczenia i mocowania 艂adunk贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega zasad ochrony 艣rodowiska przy przewozie 艂adunk贸w
  8. charakteryzuje rodzaje ubezpiecze艅 w transporcie drogowym
 • rozpoznaje rodzaje ubezpiecze艅 w transporcie drogowym
 • wymienia obowi膮zkowe ubezpieczenia komunikacyjne stosowane do danego 艣rodka transportu
  9. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce czasu pracy kierowcy
 • stosuje normy czasu pracy kierowcy oraz czasu jazdy i odpoczynk贸w
 • stosuje zasady rejestracji oraz dokumentacji czasu pracy kierowcy, w tym czasu jazdy i odpoczynk贸w
 • odczytuje zapisy urz膮dze艅 rejestruj膮cych czas pracy kierowcy, w tym czas jazdy i odpoczynk贸w
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje urz膮dzenia optymalizuj膮ce tras臋 przejazdu
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wspomagaj膮ce okre艣lanie trasy przejazdu
 • wymienia rodzaje map drogowych
 • analizuje informacje potrzebne do wykonania danego rodzaju przewozu
 • pos艂uguje si臋 mapami drogowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera za pomoc膮 urz膮dze艅 optymalizuj膮cych tras臋 przejazdu
  11. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce u偶ytkowania 艣rodk贸w transportu
 • wskazuje dokumenty zwi膮zane z u偶ytkowaniem pojazdu
  2. wykonuje zakres czynno艣ci kontrolnych wymaganych dla danego 艣rodka transportu
 • Umowa europejska dotycz膮ca mi臋dzynarodowego przewozu drogowego towar贸w niebezpiecznych (ADR), sporz膮dzona w Genewie dnia 30 wrze艣nia 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119, z p贸藕n. zm.).
 • wykonuje obowi膮zki kierowcy zwi膮zane z u偶ytkowaniem 艣rodk贸w transportu oraz urz膮dze艅 dodatkowych zgodnie ze wskaz贸wkami i zaleceniami wydanymi przez producenta pojazdu
 • opisuje kryteria eksploatacji pojazdu
  12. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 transportowych
 • pos艂uguje si臋 podstawowymi poj臋ciami z zakresu technik informatycznych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce przewozy
 • stosuje programy komputerowe do wspomagania operacji transportowych
 • stosuje techniki komputerowe do gromadzenia informacji o przewozie oraz prowadzenia dokumentacji przewozowej
  13. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 przewozowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy krajowej i normy mi臋dzynarodowej, w tym norm europejskich
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

TDR.01.3 - Przygotowanie do kierowania pojazdami w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wst臋pnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja TDR1)

  1. stosuje zasady i przepisy s艂u偶膮ce bezpiecznemu poruszaniu si臋 pojazdem po drodze publicznej
 • okre艣la rodzaje uprawnie艅 do kierowania pojazdami
 • opisuje warunki zwi膮zane z wykonywaniem zawodu kierowcy
 • stosuje zasady ruchu drogowego w czasie kierowania pojazdem
 • interpretuje znaczenie nadawanych sygna艂贸w drogowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje znaki drogowe pionowe i poziome oraz stosuje si臋 do nich
 • przewiduje skutki zachowa艅 innych uczestnik贸w ruchu drogowego
 • przestrzega zasad bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym
 • omawia zasady odpowiedzialno艣ci za przest臋pstwa i wykroczenia w ruchu drogowym
 • przestrzega przepis贸w dotycz膮cych przewozu towar贸w w ruchu krajowym i mi臋dzynarodowym
  2. rozpoznaje zagro偶enia zwi膮zane z ruchem drogowym
 • okre艣la sytuacje zwi膮zane z zachowaniem szczeg贸lnej ostro偶no艣ci w ruchu drogowym
 • opisuje czynniki ryzyka wynikaj膮ce z warunk贸w ruchu, zachowania si臋 innych uczestnik贸w ruchu, w tym pieszych i rowerzyst贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie TDR1 - prowadzi pojazdy samochodowe w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy oraz kwalifikacji wst臋pnej
 • wykonuje manewry zwi膮zane z jazd膮 precyzyjn膮 i parkowaniem pojazdu
 • prowadzi bezpiecznie pojazd w ruchu drogowym, stosuj膮c zasady techniki jazdy odpowiednio do warunk贸w: ruchu drogowego, atmosferycznych, nat臋偶enia ruchu
 • wykonuje manewry pojazdem z wykorzystaniem element贸w toru do jazdy w warunkach specjalnych
 • stosuje zasady jazdy defensywnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady optymalizacji zu偶ycia paliwa
 • okre艣la zagro偶enia zwi膮zane z ruchem drogowym
 • stosuje zasady post臋powania w sytuacjach nadzwyczajnych
  4. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 pojazdu samochodowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kalifikacji wst臋pnej
 • przygotowuje pojazd do jazdy z uwzgl臋dnieniem poprawno艣ci rozmieszczenia i mocowania 艂adunku
 • przeprowadza czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 codzienn膮 pojazdu samochodowego
 • przygotowuje urz膮dzenie do samoczynnej rejestracji czasu jazdy i odpoczynk贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje obowi膮zki kierowcy i posiadacza pojazdu
 • wskazuje dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie uprawnie艅 do kierowania pojazdem oraz wykonywania zawodu kierowcy
 • wskazuje dokumenty zwi膮zane z u偶ytkowaniem pojazdu
 • wskazuje dokumenty zwi膮zane z przewo偶onym 艂adunkiem
 • stosuje zasady zwi膮zane z wype艂nianiem i obiegiem dokument贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zagro偶enia oraz wskazuje sposoby zapobiegania przest臋pstwom i przemytowi nielegalnych imigrant贸w
 • okre艣la metody i sposoby kszta艂tuj膮ce pozytywny wizerunek przewo藕nika drogowego jako pracodawcy

TDR.01.4 - Obs艂uga 艣rodk贸w transportu drogowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TDR.1)

  1. rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn, mechanizm贸w i urz膮dze艅 stosowanych w 艣rodkach transportu drogowego
 • odczytuje rysunki techniczne wykonawcze cz臋艣ci maszyn, z艂o偶eniowe, monta偶owe
 • odczytuje oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych
 • opisuje budow臋 cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wymienia zastosowanie poszczeg贸lnych cz臋艣ci maszyn w zespo艂ach i podzespo艂ach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje na schematach poszczeg贸lne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia osie i wa艂y
 • opisuje zastosowanie 艂o偶ysk 艣lizgowych i tocznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania sprz臋gie艂 i hamulc贸w
 • klasyfikuje przek艂adnie mechaniczne
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania przek艂adni mechanicznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania mechanizm贸w ruchu post臋powego i obrotowego
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 艣rodk贸w transportu drogowego
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej 艣rodk贸w transportu drogowego
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej 艣rodk贸w transportu drogowego
 • stosuje dokumentacj臋 eksploatacyjn膮 艣rodk贸w transportu drogowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie TDR.1 - charakteryzuje rodzaje po艂膮cze艅 stosowanych w 艣rodkach transportu drogowego
 • rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne i wytrzyma艂o艣ciowe po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych zale偶nie od przeznaczenia maszyn i urz膮dze艅
  4. rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • opisuje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz okre艣la na podstawie oznacze艅 materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • wymienia sposoby wykorzystywania materia艂贸w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w niemetalowych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci olej贸w i smar贸w
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci cieczy smaruj膮co- ch艂odz膮cych
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne na podstawie katalog贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje 艣rodk贸w transportu drogowego
 • okre艣la przeznaczenie i wymagania stawiane 艣rodkom transportu drogowego
 • analizuje budow臋 pojazd贸w ekologicznych, autonomicznych i niekonwencjonalnych
 • wskazuje zastosowanie przyczep i naczep oraz urz膮dze艅 sprz臋gaj膮cych
 • wymienia rodzaje 艣rodk贸w transportu drogowego
  6. wyja艣nia budow臋 oraz zasad臋 dzia艂ania zespo艂贸w i podzespo艂贸w 艣rodk贸w transportu drogowego
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania silnik贸w spalinowych
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania uk艂adu smarowania
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania uk艂adu ch艂odzenia
 • wyja艣nia budow臋 i zadania oraz zasad臋 dzia艂ania uk艂adu nap臋dowego pojazd贸w samochodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania uk艂adu zawieszenia i jezdnego, w tym okre艣la rodzaje zawiesze艅 konwencjonalnych, regulowanych oraz r贸wnowa偶nych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania uk艂adu hamulcowego
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania uk艂adu kierowniczego, w tym analizuje uk艂ady skr臋tu samochod贸w wieloosiowych i zespo艂贸w pojazdu
  7. rozpoznaje instalacje oraz urz膮dzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w 艣rodkach transportu drogowego
 • rozpoznaje elementy instalacji elektrycznych stosowanych w 艣rodkach transportu drogowego
 • rozpoznaje uk艂ady sterowania silnikiem
 • opisuje rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci o艣wietlenia zewn臋trznego i wewn臋trznego 艣rodk贸w transportu drogowego
 • rozr贸偶nia systemy bezpiecze艅stwa czynnego i biernego pojazd贸w samochodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje systemy zwi膮zane z wyposa偶eniem dodatkowym oraz komfortem kierowania pojazdem samochodowym
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazd贸w transportu drogowego
  8. ocenia stan techniczny 艣rodk贸w transportu drogowego
 • rozr贸偶nia metody oceny stanu technicznego
 • podaje metody oceny stanu technicznego 艣rodk贸w transportu drogowego
 • dobiera metody oceny stanu technicznego 艣rodk贸w transportu drogowego
 • ocenia stan techniczny 艣rodk贸w transportu drogowego w zakresie realizacji zada艅 transportowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje objawy zu偶ycia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  9. sprawdza stan techniczny pojazdu przed wyjazdem
 • sprawdza dzia艂anie hamulca roboczego i awaryjnego (postojowego)
 • sprawdza szczelno艣膰 uk艂ad贸w i mechanizm贸w pojazdu
 • sprawdza sprawno艣膰 po艂膮cze艅 elektrycznych
 • sprawdza o艣wietlenie i elementy sygnalizacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza dzia艂anie poszczeg贸lnych uk艂ad贸w, zespo艂贸w i podzespo艂贸w pojazdu
 • sprawdza poziom p艂yn贸w eksploatacyjnych pojazdu
 • ocenia stan ogumienia pojazdu
 • sprawdza wyposa偶enie dodatkowe (ga艣nica, tr贸jk膮t)
 • sprawdza czysto艣膰 pojazdu oraz obowi膮zkowych oznacze艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - lokalizuje uszkodzenia zespo艂贸w i podzespo艂贸w 艣rodk贸w transportu drogowego
 • analizuje przyczyny powstania uszkodze艅 zespo艂贸w i podzespo艂贸w 艣rodk贸w transportu drogowego
 • rozpoznaje uszkodzenia zespo艂贸w i podzespo艂贸w 艣rodk贸w transportu drogowego
 • ocenia stan techniczny zespo艂贸w i podzespo艂贸w 艣rodk贸w transportu drogowego na podstawie badania organoleptycznego
 • ocenia stan techniczny zespo艂贸w i podzespo艂贸w 艣rodk贸w transportu drogowego na podstawie wynik贸w bada艅 diagnostycznych
  11. usuwa usterki 艣rodka transportu drogowego powsta艂e podczas jazdy
 • analizuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych
 • diagnozuje usterki powsta艂e w trakcie kierowania samochodem ci臋偶arowym
 • usuwa drobne usterki instalacji elektrycznej
 • usuwa drobne usterki mechaniczne
  12. pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami kontrolno- pomiarowymi 艣rodk贸w transportu drogowego
 • obs艂uguje systemy i urz膮dzenia bezpiecze艅stwa czynnego pojazdu
 • obs艂uguje uk艂ady nadzoruj膮ce pr臋dko艣膰 i odleg艂o艣膰 mi臋dzy pojazdami
 • obs艂uguje uk艂ad ostrzegania przed niezamierzon膮 zmian膮 pasa ruchu i sygnalizacj臋 nadmiernego zm臋czenia kierowcy
 • przeprowadza niezb臋dne czynno艣ci kalibracyjne w celu przywr贸cenia sprawno艣ci po stwierdzeniu b艂臋du za pomoc膮 pomiar贸w diagnostycznych
  13. stosuje cz臋艣ci zamienne oraz materia艂y eksploatacyjne 艣rodk贸w transportu drogowego
 • pos艂uguje si臋 bazami danych cz臋艣ci zamiennych i materia艂贸w eksploatacyjnych
 • rozr贸偶nia rodzaje cz臋艣ci zamiennych
 • rozr贸偶nia rodzaje materia艂贸w eksploatacyjnych
 • dobiera cz臋艣ci zamienne oraz materia艂y eksploatacyjne odpowiednio do potrzeb naprawczych i eksploatacyjnych
  14. planuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮 i konserwacj膮 艣rodk贸w transportu drogowego
 • wskazuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮 i konserwacj膮 艣rodk贸w transportu drogowego
 • planuje terminy przegl膮d贸w okresowych na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji obs艂ugi
 • planuje terminy przegl膮d贸w i zabieg贸w konserwacyjnych na podstawie oceny stanu technicznego 艣rodka transportu drogowego, jego urz膮dze艅 i instalacji, warunk贸w i intensywno艣ci eksploatacji 艣rodka transportu
 • ocenia jako艣膰 wykonanych prac obs艂ugowo- konserwacyjnych

TDR.01.5 - U偶ytkowanie 艣rodk贸w transportu drogowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TDR01)

  1. okre艣la parametry techniczno-eksploatacyjne 艣rodk贸w transportu drogowego
 • okre艣la parametry u偶ytkowe danego 艣rodka transportu oraz jego mo偶liwo艣ci do wykonywania przewoz贸w 艂adunk贸w
 • stosuje przepisy prawa w zakresie warunk贸w technicznych pojazd贸w oraz ich niezb臋dnego wyposa偶enia
 • okre艣la 艂adowno艣膰 wybranego 艣rodka transportu oraz jego dopuszczalne parametry 艂adunkowe
 • przestrzega zasady zachowania dopuszczalnej masy ca艂kowitej pojazdu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zale偶no艣ci pomi臋dzy mo偶liwo艣ciami 艂adunkowymi pojazdu a tras膮 przejazdu 艣rodka transportowego
  2. przestrzega zasad rozmieszczania, mocowania oraz zabezpieczania przewo偶onych 艂adunk贸w
 • oblicza podstawowe parametry zwi膮zane z rozmieszczeniem 艂adunk贸w
 • dobiera spos贸b rozmieszczenia 艂adunk贸w w 艣rodkach transportu drogowego
 • dobiera techniki mocowania oraz zabezpieczania 艂adunku
 • ocenia stopie艅 zu偶ycia urz膮dze艅 mocuj膮cych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TDR01 - korzysta z urz膮dze艅 pomocniczych stosowanych w 艣rodkach transportu drogowego
 • wymienia urz膮dzenia pomocnicze stosowane w 艣rodkach transportu drogowego
 • u偶ywa urz膮dze艅 pomocniczych stosowanych w 艣rodkach transportu drogowego
 • dobiera urz膮dzenia pomocnicze stosowane w 艣rodkach