LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TKO.08

Planowanie i realizacja przewoz贸w kolejowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TKO.8
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TKO 8

TKO.08.2 - Podstawy transportu kolejowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO.08)

  1. okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w infrastruktury kolejowej
 • wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z infrastruktur膮 kolejow膮
 • rozpoznaje elementy infrastruktury kolejowej
 • omawia przeznaczenie poszczeg贸lnych element贸w infrastruktury kolejowej
 • opisuje budow臋 poszczeg贸lnych element贸w infrastruktury kolejowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia rodzaje budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu poci膮g贸w
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia do obs艂ugi 艂adunk贸w na stacjach, bocznicach i 艂adowniach
 • rozr贸偶nia budowle do obs艂ugi pasa偶er贸w i 艂adunk贸w
 • wyja艣nia funkcje budowli do obs艂ugi pasa偶er贸w
 • wyja艣nia funkcje budowli do obs艂ugi 艂adunk贸w
  2. charakteryzuje posterunki kolejowe
 • rozpoznaje rodzaje stacji i innych posterunk贸w kolejowych
 • okre艣la przeznaczenie stacji i innych posterunk贸w kolejowych
 • okre艣la wyposa偶enie stacji i innych posterunk贸w kolejowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO.08 - okre艣la zadania i obowi膮zki pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach zwi膮zanych z prowadzeniem i bezpiecze艅stwem ruchu kolejowego
 • wskazuje podstawowe przepisy prawa okre艣laj膮ce zadania i obowi膮zki pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach zwi膮zanych z prowadzeniem i bezpiecze艅stwem ruchu kolejowego
 • okre艣la zadania pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach zwi膮zanych z prowadzeniem ruchu na stacjach i szlakach kolejowych
 • okre艣la zadania pracownik贸w prowadz膮cych prac臋 manewrow膮
 • okre艣la zadania pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem ruchu kolejowego
  4. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych:
 • wskazuje informacje dotycz膮ce wymiarowania, tolerancji
 • rozr贸偶nia elementy plan贸w i schemat贸w stacji
 • odczytuje elementy plan贸w i schemat贸w
 • omawia elementy dokumentacji technicznej infrastruktury kolejowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza szkice i rysunki posterunk贸w ruchu
 • rysuje obiekty infrastruktury kolejowej
 • interpretuje informacje zawarte na planach i rysunkach schematycznych posterunk贸w ruchu kolejowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje kolejowe us艂ugi transportowe
 • przedstawia zasady eksploatacji kolei
 • stosuje zasady eksploatacji kolei
 • wymienia kolejowe us艂ugi transportowe
 • klasyfikuje kolejowe us艂ugi transportowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia kolejowe us艂ugi transportu krajowego i mi臋dzynarodowego
  6. okre艣la funkcje Systemu Zarz膮dzania Bezpiecze艅stwem (SMS)
 • okre艣la znaczenie Systemu Zarz膮dzania Bezpiecze艅stwem (SMS)
 • wskazuje dokumenty reguluj膮ce dzia艂anie Systemu Zarz膮dzania Bezpiecze艅stwem (SMS)
 • okre艣la wymagania wobec Systemu Zarz膮dzania Bezpiecze艅stwem (SMS)
 • wskazuje procedury Systemu Zarz膮dzania Bezpiecze艅stwem (SMS) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje adresata poszczeg贸lnych procedur Systemu Zarz膮dzania Bezpiecze艅stwem (SMS)
  7. rozr贸偶nia cz臋艣ci taboru kolejowego
 • klasyfikuje tabor kolejowy
 • rozpoznaje poszczeg贸lne elementy budowy taboru kolejowego
 • charakteryzuje poszczeg贸lne elementy budowy taboru kolejowego
 • wskazuje przeznaczenie taboru kolejowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje oznaczenie taboru kolejowego
  8. charakteryzuje organizacj臋 transportu kolejowego w Rzeczypospolitej Polskiej i w Europie
 • wskazuje instytucje bezpiecze艅stwa transportu kolejowego: Urz膮d Transportu Kolejowego, Pa艅stwowa Komisja Badania Wypadk贸w Kolejowych, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
 • wyja艣nia cele powo艂ania Urz臋du Transportu Kolejowego, Pa艅stwowej Komisji Badania Wypadk贸w Kolejowych, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej
 • opisuje zadania i kompetencje Urz臋du Transportu Kolejowego, Pa艅stwowej Komisji Badania Wypadk贸w Kolejowych, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej
  9. pos艂uguje si臋 rozk艂adami jazdy poci膮g贸w
 • rozpoznaje rodzaje rozk艂ad贸w jazdy poci膮g贸w
 • wyja艣nia zasady numeracji poci膮g贸w
 • odczytuje numery poci膮g贸w
 • odczytuje informacje zapisane w rozk艂adach jazdy poci膮g贸w i w dodatkach do rozk艂adu jazdy
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • wskazuje oprogramowanie komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • okre艣la funkcje oprogramowania komputerowego wspomagaj膮cego wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje oprogramowanie komputerowe w pracach biurowych
  11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

TKO.08.3 - Planowanie i realizacja przewoz贸w pasa偶erskich i towarowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO8)

  1. kwalifikuje wagony pod wzgl臋dem przydatno艣ci do przewoz贸w krajowych i mi臋dzynarodowych
 • omawia przepisy prawa okre艣laj膮ce zasady dopuszczania wagonu do przewoz贸w krajowych i mi臋dzynarodowych
 • rozpoznaje oznaczenia na taborze kolejowym
 • stosuje system znakowania taboru kolejowego
 • rozr贸偶nia wyposa偶enie wagon贸w pasa偶erskich i towarowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje wagon贸w pasa偶erskich i towarowych
 • okre艣la typ i 艂adowno艣膰 wagon贸w
 • dobiera typ wagonu kolejowego do rodzaju i masy przewo偶onego 艂adunku
 • rozr贸偶nia poziomy utrzymania wagon贸w
 • rozpoznaje dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z wy艂膮czeniem wagon贸w z eksploatacji i w艂膮czeniem wagon贸w do eksploatacji
 • rozpoznaje dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z przekazywaniem wagon贸w do napraw i odbieraniem wagon贸w z napraw
 • planuje czynno艣ci zwi膮zane z utrzymaniem wagon贸w
  2. planuje zapotrzebowanie na wagony
 • omawia zasady gospodarki wagonami
 • analizuje zam贸wienia na wagony pasa偶erskie i towarowe
 • oblicza ilostany wagon贸w pasa偶erskich i towarowych
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na wagony pasa偶erskie i towarowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia System Zarz膮dzania Utrzymaniem Pojazd贸w Kolejowych (MMS)
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO8 - planuje prac臋 pojazd贸w trakcyjnych
 • okre艣la zasady dobierania pojazd贸w trakcyjnych do pracy przewozowej i manewrowej
 • dobiera pojazdy trakcyjne do rodzaju planowanej pracy
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 pracy pojazd贸w trakcyjnych
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na pojazdy trakcyjne
  4. stosuje mierniki przewoz贸w pasa偶erskich i towarowych
 • rozr贸偶nia mierniki przewoz贸w pasa偶erskich i towarowych
 • okre艣la mierniki przewoz贸w pasa偶erskich i towarowych
 • planuje obieg i obr贸t pojazdu trakcyjnego
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje prace zwi膮zane z obs艂ug膮 hamulc贸w wagonowych
 • rozpoznaje elementy budowy hamulca zespolonego
 • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania hamulca zespolonego
 • okre艣la czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 hamulc贸w wagonowych
 • sprawdza nastawienie hamulc贸w wagonowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza rozmieszczenie wagon贸w z nieczynnymi hamulcami
 • rozr贸偶nia sposoby wykonania szczeg贸艂owej i uproszczonej pr贸by hamulca zespolonego
 • wype艂nia kart臋 pr贸by hamulca i urz膮dze艅 pneumatycznych
  6. dokonuje ogl臋dzin technicznych i handlowych sk艂adu poci膮gu
 • sprawdza i spisuje na gruncie sk艂ad zestawionego poci膮gu
 • okre艣la zakres wykonywania czynno艣ci podczas ogl臋dzin technicznych sk艂adu poci膮gu
 • okre艣la zakres wykonywania czynno艣ci podczas ogl臋dzin handlowych sk艂adu poci膮gu
 • sprawdza pod wzgl臋dem technicznym i handlowym wagony przeznaczone dla klienta (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza pod wzgl臋dem technicznym i handlowym wagony przekazane przez klienta
 • ocenia stan techniczny i handlowy wagon贸w w sk艂adzie poci膮gu
 • decyduje o wy艂膮czeniu wagon贸w uszkodzonych
  7. planuje prac臋 stacji
 • odczytuje elementy planu pracy stacji
 • oblicza minimalne i rozk艂adowe czasy przej艣cia wagon贸w przez stacj臋
 • planuje prace zwi膮zane z obs艂ug膮 stacji i punkt贸w 艂adunkowych przez pojazdy trakcyjne
 • rozpoznaje schematy blokowe stacji rozrz膮dowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje blokowy schemat stacji rozrz膮dowej
 • odczytuje schematy obs艂ugi odcink贸w linii kolejowych poci膮gami zdawczymi
 • sporz膮dza harmonogram pracy manewrowej
  8. przestrzega zasad rozmieszczenia pojazd贸w kolejowych w sk艂adzie poci膮gu i wykonywania manewr贸w
 • okre艣la zasady zestawiania sk艂ad贸w poci膮g贸w
 • sprawdza poprawno艣膰 zestawienia sk艂adu poci膮gu
 • sporz膮dza wykaz pojazd贸w kolejowych w sk艂adzie poci膮g贸w
 • okre艣la zasady w艂膮czania do sk艂adu pojazd贸w z towarami niebezpiecznymi, przesy艂kami nadzwyczajnymi, przekroczon膮 skrajni膮 oraz nieczynnymi pojazdami trakcyjnymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera pr臋dko艣膰 jazdy sk艂adu manewrowego w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanej pracy
 • analizuje zapisy kart rozrz膮dowych
 • sporz膮dza karty rozrz膮dowe dla sk艂ad贸w poci膮g贸w przeznaczonych do rozrz膮du
  9. przestrzega procedur przekazywania wagon贸w do klienta i odbioru wagon贸w od klienta, wykonywanych podczas obs艂ugi punkt贸w 艂adunkowych
 • sporz膮dza plan obs艂ugi punkt贸w 艂adunkowych
 • wskazuje dokumenty zwi膮zane z obs艂ug膮 punkt贸w 艂adunkowych
 • wype艂nia dokumenty zwi膮zane z podstawieniem wagon贸w do punkt贸w 艂adunkowych
 • rozr贸偶nia dokumenty dotycz膮ce przekazania lub odbioru wagon贸w w punkcie 艂adunkowym
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje czynno艣ci zdawczo-odbiorcze zwi膮zane z przyj臋ciem i wydaniem przesy艂ek
 • omawia procedur臋 czynno艣ci zdawczo- odbiorczych zwi膮zanych z przyj臋ciem przesy艂ek do przewozu
 • omawia procedur臋 czynno艣ci zdawczo- odbiorczych zwi膮zanych z wydaniem przesy艂ek
 • stosuje procedury zwi膮zane z przekazaniem i przyj臋ciem wagon贸w przed rozpocz臋ciem i po zako艅czeniu czynno艣ci 艂adunkowych
 • okre艣la spos贸b za艂adowania i zabezpieczenia przesy艂ki (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przyjmuje i wydaje 艂adunki
  11. kontroluje zabezpieczanie 艂adunk贸w przed dost臋pem os贸b nieuprawnionych
 • okre艣la czynno艣ci zwi膮zane z zabezpieczaniem 艂adunk贸w
 • dobiera 艣rodki s艂u偶膮ce do zabezpieczenia 艂adunk贸w
 • zabezpiecza 艂adunki przed dost臋pem os贸b nieuprawnionych
  12. kontroluje dzia艂anie urz膮dze艅 wspomagaj膮cych otwieranie i zamykanie drzwi wagon贸w
 • sprawdza urz膮dzenia instalacji elektrycznej obwod贸w pomocniczych wagon贸w kolejowych
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 wspomagaj膮cych otwieranie i zamykanie drzwi wagon贸w
 • obs艂uguje urz膮dzenie wspomagaj膮ce otwieranie i zamykanie drzwi wagon贸w
  13. obs艂uguje instalacj臋 elektryczn膮 i nag艂o艣nieniow膮 wagonu pasa偶erskiego
 • omawia procedur臋 obs艂ugi instalacji elektrycznej wagonu pasa偶erskiego
 • obs艂uguje tablic臋 zasilaj膮c膮 urz膮dzenia niskiego napi臋cia w wagonach kolejowych
 • omawia procedur臋 obs艂ugi instalacji nag艂o艣nieniowej wagonu pasa偶erskiego
 • obs艂uguje instalacj臋 elektryczn膮 i nag艂o艣nieniow膮 wagonu pasa偶erskiego

TKO.08.4 - Obs艂uga os贸b i 艂adunk贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO.8)

  1. prowadzi dzia艂ania marketingowe zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ug przewozowych
 • okre艣la metody prowadzenia marketingu us艂ug przewozowych
 • wyja艣nia koncepcje przeprowadzania bada艅 marketingowych
  2. organizuje przew贸z 艂adunk贸w, przesy艂ek i os贸b w tym os贸b z ograniczon膮 mobilno艣ci膮 ruchow膮
 • analizuje i stosuje informacje zawarte w regulaminach, instrukcjach, taryfach, uchwa艂ach i zarz膮dzeniach obowi膮zuj膮cych na kolei w zakresie organizacji przewozu
 • opisuje prawa pasa偶era, w tym osoby z ograniczon膮 mobilno艣ci膮, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
 • ustala nazw臋 przewo偶onego towaru zgodn膮 z Zharmonizowanym Spisem Towar贸w (NHM 鈥 Nomenclature Harmonis茅e des Marchandises)
 • odczytuje odleg艂o艣ci na podstawie Wykazu Odleg艂o艣ci Taryfowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala drog臋 przewozu os贸b i 艂adunk贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO.8 - pos艂uguje si臋 rozk艂adem jazdy i wykresem ruchu poci膮g贸w
 • okre艣la technik臋 opracowania rozk艂adu jazdy poci膮g贸w
 • rozpoznaje informacje zawarte w rozk艂adach jazdy poci膮g贸w
 • interpretuje wykresy ruchu poci膮g贸w
 • sporz膮dza wykresy ruchu poci膮g贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza elementy rozk艂adu jazdy
  4. planuje prac臋 dru偶yn poci膮gowych
 • dobiera sk艂ady dru偶yny poci膮gowej i manewrowej
 • omawia obowi膮zki dru偶yny poci膮gowej i manewrowej
 • okre艣la normy czasu pracy poszczeg贸lnych grup pracownik贸w zatrudnionych na kolei
 • interpretuje grafiki dy偶ur贸w pracownik贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje grafiki dy偶ur贸w pracownik贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - dokonuje analizy potok贸w os贸b i 艂adunk贸w
 • opisuje potoki os贸b i 艂adunk贸w
 • sporz膮dza plan potok贸w os贸b i 艂adunk贸w
 • sporz膮dza plan przej艣cia 艂adunk贸w na stacji
  6. ewidencjonuje czas pozostawania wagon贸w towarowych w dyspozycji klienta
 • oblicza czas pozostawiania wagonu towarowego w dyspozycji klienta
 • ewidencjonuje czas pozostawiania wagon贸w towarowych w dyspozycji klienta na wykazie nale偶no艣ci
  7. przygotowuje dokumenty przewozowe w komunikacji krajowej i mi臋dzynarodowej
 • okre艣la rodzaje dokument贸w przewozowych 艂adunk贸w
 • rozpoznaje rodzaje dokument贸w przejazdowych os贸b
 • wype艂nia dokumenty przewozowe i przejazdowe
  8. wykonuje czynno艣ci rachunkowo-kasowe, obs艂uguje urz膮dzenia do sprzeda偶y bilet贸w
 • obs艂uguje kasy fiskalne
 • obs艂uguje terminale biletowe
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przyj臋ciem nale偶no艣ci
 • wypisuje bilety r臋cznie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje sposoby zabezpieczania warto艣ci pieni臋偶nych i pomieszcze艅 kasowych
 • sporz膮dza zam贸wienia na druki 艣cis艂ej rejestracji, manipulacyjne i sprzeda偶ne
 • omawia zasady przyjmowania nale偶no艣ci w r贸偶nej walucie i r贸偶nymi 艣rodkami p艂atniczymi
 • dokonuje zarachowania nale偶no艣ci w zale偶no艣ci od prowadzonej sprzeda偶y
 • dokonuje zamkni臋cia zmiany i miesi膮ca na stanowisku kasowym
  9. przekazuje dokumenty przewozowe dru偶ynie poci膮gowej
 • przygotowuje dokumenty do przekazania dru偶ynie poci膮gowej
 • kompletuje dokumenty przewozowe

TKO.08.5 - Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO08)

  1. charakteryzuje system przyznawania uprawnie艅 maszynisty w Unii Europejskiej
 • omawia zasady i procedury przyznawania licencji maszynisty
 • okre艣la spos贸b uzyskania 艣wiadectwa maszynisty
  2. wyja艣nia podstawowe poj臋cia i zjawiska z zakresu elektrotechniki
 • przedstawia poj臋cia zwi膮zane z pr膮dem elektrycznym
 • rozpoznaje jednostki wielko艣ci elektrycznych
 • klasyfikuje materia艂y pod wzgl臋dem przewodno艣ci pr膮du elektrycznego
 • okre艣la zjawiska zwi膮zane z przep艂ywem pr膮du elektrycznego i dzia艂aniem pola magnetycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza parametry zwi膮zane z przep艂ywem pr膮du elektrycznego
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO08 - okre艣la zasady eksploatacji pojazd贸w szynowych
 • rozr贸偶nia rodzaje pojazd贸w
 • klasyfikuje pojazdy szynowe
 • rozpoznaje 艣rodki transportu szynowego na podstawie oznakowania
 • okre艣la przeznaczenie eksploatacyjne pojazd贸w kolejowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje pracy przewozowej i sposoby obs艂ugi pojazdu trakcyjnego
 • wskazuje etapy planowania pracy pojazdu trakcyjnego
  4. charakteryzuje budow臋 pojazd贸w kolejowych
 • rozr贸偶nia elementy i rodzaje zestaw贸w ko艂owych
 • wskazuje elementy odspr臋偶ynowania i sposoby po艂膮czenia w贸zka z nadwoziem w pojazdach szynowych
 • rozr贸偶nia elementy nadwozia i wyposa偶enie kabiny maszynisty pojazdu szynowego
 • opisuje budow臋 urz膮dze艅 poci膮gowo-zderznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje, budow臋, zasad臋 dzia艂ania i sposoby zawieszenia silnika trakcyjnego w elektrycznych i spalinowych pojazdach trakcyjnych
 • rozpoznaje spos贸b przeniesienia nap臋du na zestawy ko艂owe
 • charakteryzuje sposoby regulacji obrot贸w silnika trakcyjnego
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce silnik trakcyjny przed uszkodzeniem
  5. Kwalifikacje zawodowe - opisuje maszyny elektryczne stosowane w pojazdach szynowych
 • rozr贸偶nia rodzaje silnik贸w elektrycznych stosowanych w pojazdach szynowych
 • rozpoznaje maszyny elektryczne na podstawie parametr贸w technicznych
 • charakteryzuje uk艂ady po艂膮cze艅 i metody rozruchu silnik贸w trakcyjnych
 • rozr贸偶nia rodzaje pr膮dnic i przetwornic stosowanych w pojazdach szynowych na podstawie parametr贸w technicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje funkcje pr膮dnic i przetwornic stosowanych w taborze szynowym
  6. charakteryzuje aparaty elektryczne i urz膮dzenia wysokiego i niskiego napi臋cia stosowane w pojazdach szynowych
 • rozr贸偶nia 艂膮czniki elektryczne stosowane w pojazdach szynowych
 • rozpoznaje urz膮dzenia kontrolno-pomiarowe pojazd贸w szynowych
 • klasyfikuje urz膮dzenia odgromowe
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia zabezpieczenia urz膮dze艅 elektrycznych i zespo艂贸w mechanicznych pojazdu szynowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje elementy budowy odbieraka pr膮du
 • wskazuje rozmieszczenie aparat贸w i urz膮dze艅 elektrycznych w poje藕dzie szynowym
  7. charakteryzuje elementy uk艂ad贸w i urz膮dze艅 pneumatycznych stosowanych w pojazdach szynowych
 • rozpoznaje elementy uk艂adu zasilania spr臋偶onym powietrzem
 • rozpoznaje elementy budowy spr臋偶arki
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania spr臋偶arki
 • rozr贸偶nia elementy uk艂ad贸w hamulca zespolonego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje pneumatyczne uk艂ady pomocnicze
  8. opisuje dzia艂anie spalinowych pojazd贸w szynowych
 • rozr贸偶nia elementy silnik贸w spalinowych