LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TWO2

Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI TWO.2(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TWO 2

TWO.02.2 - Podstawy wykonywania montażu konstrukcji i wyposażenia jachtów (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.02)

  1. charakteryzuje zasady sporządzania rysunku technicznego
 • sporządza szkice elementów konstrukcyjnych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • sporządza szkice części maszyn
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa kształt, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obróbki na podstawie szkiców i rysunków technicznych części
 • posługuje się rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych w zakresie niezbędnym do wykonania zadań zawodowych
 • stosuje normy dotyczące rysunku technicznego
 • odczytuje informacje z rysunku technicznego dotyczące parametrów powierzchni, kształtu i technologii wykonania
 • sporządza rysunki techniczne
  2. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
 • rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej dotyczącej użytkowania maszyn i urządzeń, obsługi codziennej, konserwacji
 • określa na podstawie dokumentacji technicznej sposób użytkowania maszyn i urządzeń
 • określa zastosowanie poszczególnych grup części maszyn i urządzeń w oparciu o dokumentację techniczną
 • wyjaśnia sposób działania maszyn i urządzeń, posługując się dokumentacją techniczną (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej
 • sporządza dokumentację techniczną związaną z wykonywaniem napraw i konserwacją maszyn i urządzeń
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.02 - charakteryzuje części maszyn i urządzeń
 • rozpoznaje elementy maszyn i urządzeń
 • opisuje funkcje elementów maszyn i urządzeń
 • wymienia elementy maszyn i urządzeń
 • określa zakres zastosowania elementów maszyn i urządzeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera elementy maszyn i urządzeń
 • dokonuje oględzin części i mechanizmy maszyn i urządzeń
 • opisuje budowę i działanie mechanizmów: dźwigniowych, krzywkowych, korbowych, jarzmowych i ruchu przerywanego
  4. charakteryzuje rodzaje połączeń
 • opisuje połączenia rozłączne
 • opisuje połączenia nierozłączne
 • dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń rozłącznych
 • dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń nierozłącznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa technologie stosowane do wykonywania połączeń rozłącznych
 • rozróżnia technologie stosowane do wykonywania połączeń nierozłącznych
 • wykonuje połączenia
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad tolerancji i pasowań
 • wyjaśnia konieczność stosowania tolerancji i pasowań
 • dobiera rodzaj pasowania do współpracujących części
 • wyjaśnia sposoby zapisu wymiarów tolerowanych w dokumentacji technicznej
 • stosuje symbole tolerancji kształtu i położenia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza podstawowe parametry dotyczące tolerancji
 • określa rodzaj pasowania na podstawie obliczonych wartości luzów (wcisków) granicznych
  6. charakteryzuje materiały konstrukcyjne
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne na podstawie oznaczeń
 • określa właściwości materiałów konstrukcyjnych: metali i ich stopów, tworzyw sztucznych, drewna, szkła, ceramiki, gumy
 • dobiera materiały konstrukcyjne do wymagań eksploatacyjnych i technologicznych
  7. charakteryzuje materiały eksploatacyjne i pomocnicze
 • rozpoznaje materiały eksploatacyjne stosowane w budowie maszyn
 • rozróżnia materiały pomocnicze stosowane w budowie maszyn
 • opisuje właściwości materiałów eksploatacyjnych stosowanych w budowie maszyn
 • opisuje właściwości materiałów pomocniczych stosowanych w budowie maszyn (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera materiały eksploatacyjne stosowane w budowie maszyn
 • dobiera materiały pomocnicze stosowane w budowie maszyn
  8. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów
 • rozpoznaje środki transportu wewnętrznego
 • dobiera środek transportu do określonych warunków technologicznych i montażowych
 • określa sposoby składowania surowców i podzespołów produkcyjnych oraz odpadów
 • rozróżnia sposoby składowania surowców i podzespołów produkcyjnych oraz odpadów
  9. dobiera sposoby ochrony przed korozją
 • wyjaśnia przyczyny powstawania ognisk korozji elementów maszyn i urządzeń
 • rozróżnia rodzaje i źródła korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • określa sposoby ochrony przed korozją elementów maszyn i urządzeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozją
 • wskazuje sposób ochrony przed korozją dostosowany do warunków eksploatacji i specyfiki elementów maszyn i urządzeń
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne części maszyn i urządzeń
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń
 • klasyfikuje techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń
 • klasyfikuje techniki i metody wytwarzania wyrobów z metali i ich stopów
 • określa techniki i metody wytwarzania wyrobów z metali i ich stopów
 • rozróżnia techniki i metody obróbki plastycznej na zimno i na gorąco, obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej oraz odlewania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia techniki i metody spajania materiałów
 • rozróżnia techniki i metody odlewania i obróbki plastycznej
 • rozróżnia techniki i metody obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej
 • rozróżnia rodzaje obróbki ręcznej i obróbki maszynowej
  11. wykonuje pomiary warsztatowe
 • rozróżnia metody pomiarowe
 • rozróżnia narzędzia i przyrządy do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • opisuje właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych
 • dobiera metody pomiarowe do wykonania pomiarów warsztatowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera przyrządy pomiarowe do wykonania pomiarów warsztatowych
 • interpretuje wyniki pomiarów warsztatowych
 • określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych
 • zabezpiecza przyrządy pomiarowe
  12. charakteryzuje metody kontroli jakości wykonanych prac
 • określa sposoby zapewniania jakości
 • dobiera metodę kontroli jakości wykonanych prac
 • ocenia jakość wykonanych prac
 • identyfikuje błędy wykonanych prac
  13. charakteryzuje rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • klasyfikuje rodzaje obróbki cieplnej
 • klasyfikuje rodzaje obróbki cieplno-chemicznej
 • rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej
 • rozróżnia rodzaje obróbki cieplno-chemicznej
  14. charakteryzuje technologie kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych
 • klasyfikuje technologie kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych
 • rozpoznaje technologie kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych
 • dobiera technologie kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych
  15. charakteryzuje narzędzia do obróbki ręcznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kształtowania materiałów konstrukcyjnych
 • rozróżnia narzędzia do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych, drewna i materiałów drewnopochodnych
 • rozróżnia narzędzia do obróbki mechanicznej metali, tworzyw sztucznych, drewna i materiałów drewnopochodnych
 • rozróżnia narzędzia do spajania metali i tworzyw sztucznych
 • rozróżnia narzędzia do plastycznego kształtowania metali i tworzyw sztucznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narzędzia do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych, drewna i materiałów drewnopochodnych
 • dobiera narzędzia do obróbki mechanicznej metali, tworzyw sztucznych, drewna i materiałów drewnopochodnych
 • dobiera narzędzia do spajania metali i tworzyw sztucznych
 • dobiera narzędzia do plastycznego kształtowania metali i tworzyw sztucznych
  16. wykonuje operacje obróbki ręcznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kształtowania materiałów konstrukcyjnych
 • rozróżnia operacje obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych, drewna i materiałów drewnopochodnych
 • rozróżnia operacje obróbki mechanicznej metali i tworzyw sztucznych, drewna i materiałów drewnopochodnych
 • rozróżnia operacje spajania metali i tworzyw sztucznych
 • rozróżnia operacje plastycznego kształtowania metali i tworzyw sztucznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej metali, tworzyw sztucznych, drewna i materiałów drewnopochodnych
 • wykonuje prace z zakresu obróbki mechanicznej metali, tworzyw sztucznych, drewna i materiałów drewnopochodnych
 • wykonuje prace z zakresu spajania metali i tworzyw sztucznych
 • wykonuje prace z zakresu plastycznego kształtowania metali i tworzyw sztucznych
  17. stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji
 • rozróżnia programy komputerowe do wykonywania zadań zawodowych
 • sporządza raporty z wykonanych zadań, wykorzystując programy komputerowe
 • posługuje się rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych w zakresie niezbędnym do wykonania zadań zawodowych
  18. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy: międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

TWO.02.3 - Wykonywanie elementów łodzi i jachtów (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO2)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy łodzi i jachtów
 • klasyfikuje rodzaje łodzi i jachtów ze względu na: budowę, sposób poruszania się, materiały konstrukcyjne, rodzaj stateczności, napęd
 • rozróżnia rodzaje i elementy łodzi i jachtów
 • rozróżnia układy napędowe w zależności od ich przeznaczenia
 • opisuje elementy łodzi i jachtów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje elementy łodzi i jachtów
 • posługuje się nazewnictwem elementów konstrukcyjnych łodzi i jachtów i ich wyposażenia w języku polskim i angielskim
  2. identyfikuje materiały do wytwarzania elementów łodzi i jachtów
 • określa właściwości materiałów używanych w branży jachtowej, takich jak aluminium, stal nierdzewna, drewno, materiały drewnopochodne (np. sklejka, płyta stolarska, fornir), tworzywa sztuczne, włókna szklane, maty szklane, żywice epoksydowe, poliestrowe, fenolowe, gumowe
 • określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji łodzi i jachtów
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO2 - analizuje dokumentację do wykonywania kopyt, form oraz elementów łodzi i jachtów
 • analizuje przepisy prawa dotyczące nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów i łodzi
 • stosuje przepisy prawa dotyczące nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów i łodzi
 • rozróżnia symbole i oznaczenia stosowane w dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji konstrukcyjnej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technologicznej
 • stosuje dokumentację do wykonywania kopyt, form oraz elementów łodzi i jachtów
  4. dobiera materiały stosowane do produkcji kopyt, form oraz elementów łodzi i jachtów
 • rozróżnia materiały stosowane do produkcji kopyt, form
 • rozróżnia materiały stosowane do produkcji elementów łodzi i jachtów, takie jak: aluminium, stal nierdzewna, drewno, materiały drewnopochodne (np. sklejka, płyta stolarska), tworzywa sztuczne, włókna szklane, maty szklane, żywice epoksydowe, poliestrowe, fenolowe
 • określa właściwości materiałów stosowanych do produkcji elementów łodzi i jachtów, np. czas utwardzania, odporność na temperaturę w przypadku stosowanych żywic
 • dobiera materiały do produkcji kopyt i form (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera materiały stosowane w produkcji elementów łodzi i jachtów w zależności od parametrów technicznych, takich jak: rodzaj jachtu lub łodzi, wymiary kadłuba, maksymalna prędkość, rodzaj napędu
 • dobiera materiały stosowane do produkcji elementów łodzi i jachtów w zależności od etapu procesu technologicznego, np. dobiera materiały do wykonania form elementów laminowanych, dobiera materiały do laminacji
 • rozpoznaje wady materiałów konstrukcyjnych, takich jak: drewna i tworzywa sztuczne
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania kopyt, form oraz elementów łodzi i jachtów
 • rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane do wykonywania elementów łodzi i jachtów
 • rozróżnia elementy maszyn i urządzeń, takie jak: odwadniacze, filtry, dysze, silniki elektryczne, silniki pneumatyczne, przekładnie, przewody elektryczne, przewody pneumatyczne, siłowniki hydrauliczne, przewody hydrauliczne
 • stosuje maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania kopyt
 • stosuje maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania form oraz elementów łodzi i jachtów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do prac wykończeniowych powierzchni kopyt, form oraz elementów łodzi i jachtów
 • stosuje maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania określonych operacji technologicznych, takich jak: szlifowanie, polerowanie, laminowanie, wiercenie, odpylanie, malowanie, klejenie, cięcie i spawanie
  6. wykonuje kopyta oraz formy do produkcji elementów łodzi i jachtów
 • przygotowuje kopyta oraz formy
 • wykonuje kopyta oraz formy
 • wykonuje formy do wytwarzania elementów łodzi i jachtów
  7. przygotowuje materiały do produkcji elementów strukturalnych łodzi i jachtów
 • przygotowuje materiały do laminowania elementów strukturalnych łodzi i jachtów
 • przygotowuje materiały do klejenia elementów strukturalnych łodzi i jachtów
  8. wykonuje elementy łodzi i jachtów
 • wykonuje elementy kadłuba i pokładu łodzi i jachtów
 • wykonuje elementy łodzi i jachtów metodą laminowania ręcznego
 • wykonuje elementy łodzi i jachtów metodą infuzji próżniowej, czyli laminowania próżniowego
 • wykonuje pomiary wykonanych elementów łodzi i jachtów
  9. wykonuje klejenie elementów łodzi i jachtów
 • wykonuje klejenie elementów strukturalnych łodzi i jachtów elementów z drewna litego, tworzyw drzewnych i tworzyw sztucznych oraz ich laminowanie
 • wykonuje klejenie pozostałych elementów wyposażenia łodzi i jachtów
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje pomiary międzyoperacyjne i końcowe wykonanych elementów
 • rozróżnia przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów międzyoperacyjnych i końcowych wykonanych elementów kadłuba łodzi i jachtów, takie jak: suwmiarka, mikrometr, waga, termometr, higrometr, pirometr, tachometr, dalmierz laserowy
 • dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów międzyoperacyjnych i końcowych wykonanego kadłuba: wymiary geometryczne kadłuba, masa wykonanego elementu kadłuba, objętość komór balastowych, zbiorników, np. paliwa, wody, średnic łączników, temperatury żywicy
 • stosuje instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych: higrometru, pirometru, tachometru, dalmierza laserowego
  11. ocenia jakość wykonanych wyrobów
 • wskazuje cel kontroli wykonanych wyrobów
 • wskazuje kolejność prowadzenia poszczególnych operacji kontroli wykonanej naprawy i konserwacji zgodnie z zapisami przedstawionymi w dokumentacji technologicznej
 • przeprowadza podstawowe pomiary podczas wykonywania wyrobów
 • porównuje wyniki pomiarów celem oceny zgodności wykonanego wyrobu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje jakość własnej pracy z wykorzystaniem odpowiednich procedur i narzędzi kontrolnych
 • ocenia wykonany wyrób
 • identyfikuje wady powstałe podczas produkcji elementów łodzi i jachtów
 • opisuje sposób naprawy błędnie wykonanych elementów łodzi i jachtów
 • proponuje sposób naprawy błędnie wykonanych elementów łodzi i jachtów

TWO.02.4 - Montowanie wyposażenia łodzi i jachtów (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.2)

  1. stosuje dokumentację wyposażenia i jego montażu na łodziach i jachtach
 • rozróżnia dokumentację konstrukcyjną wyposażenia łodzi i jachtów
 • określa funkcje poszczególnych elementów konstrukcyjnych wyposażenia łodzi i jachtów na podstawie dokumentacji
 • stosuje dokumentację podczas montażu wyposażenia łodzi i jachtów
  2. montuje elementy konstrukcyjne łodzi i jachtów
 • montuje elementy konstrukcyjne kadłuba łodzi
 • montuje elementy konstrukcyjne pokładu łodzi
 • montuje elementy konstrukcyjne kadłuba jachtu
 • montuje elementy konstrukcyjne pokładu jachtu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary międzyoperacyjne i końcowe montowanych elementów konstrukcji łodzi i jachtów
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.2 - identyfikuje elementy instalacji łodzi i jachtów
 • rozróżnia instalacje łodzi i jachtów: wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, klimatyzacyjną, osuszania, elektryczną, paliwową i gazową, nawigacyjną
 • rozpoznaje elementy instalacji wodno- kanalizacyjnej łodzi i jachtów: zbiorniki wody i fekaliów, pompy obiegowe, filtry, odpowietrzacze, czujniki poziomu cieczy
 • rozpoznaje elementy instalacji wentylacyjnej łodzi i jachtów: wentylatory, zasuwy powietrzne, kratki wentylacyjne, kanały wentylacyjne
 • rozpoznaje elementy instalacji elektrycznej łodzi i jachtów: rozdzielnia elektryczna, zabezpieczenia nadprądowe, włączniki, oprawy oświetleniowe, akumulatory (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje elementy instalacji paliwowej łodzi i jachtów: odwadniacze, filtry, zawory zwrotne, szybkozłącza, pompy paliwowe, przewody paliwowe, wskaźniki poziomu paliwa, czujniki poziomu paliwa
 • rozpoznaje elementy instalacji gazowej łodzi i jachtów, takie jak: reduktory, rozdzielacze, butle gazowe, zawory odcinające
 • rozpoznaje instalacje nawigacyjne, antenowe, autopilota
  4. montuje elementy instalacji w łodziach i jachtach
 • montuje elementy układu wodno-kanalizacyjnego
 • montuje elementy układów ogrzewania, klimatyzacji, osuszania i wentylacji
 • montuje elementy układu elektrycznego
 • montuje elementy układów zasilania paliwem i układu zasilania gazem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje elementy instalacji nawigacyjnej, antenowej, autopilota
 • wykonuje pomiary międzyoperacyjne i końcowe montowanych elementów instalacji łodzi i jachtów
  5. Kwalifikacje zawodowe - montuje elementy układów napędowych, sterujących i stabilizujących
 • opisuje elementy układów napędowych, sterujących i stabilizujących
 • montuje elementy układu napędowego: silniki stacjonarne, zaburtowe (spalinowe, elektryczne)
 • montuje urządzenia i osprzęt sterujący pracą silników napędowych, takie jak: manetki, cięgna, rozdzielacze oraz wskaźniki kontroli pracy silnika
 • montuje elementy układu linii wału śrubowego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje elementy układu wydechowego silnika spalinowego
 • montuje elementy systemu chłodzenia wodą silnika spalinowego lub elektrycznego
 • montuje elementy sterujące
 • montuje elementy stabilizujące
 • wykonuje pomiary międzyoperacyjne i końcowe montowanych elementów układów napędowych, sterujących i stabilizujących łodzi i jachtów
  6. kompletuje na podstawie dokumentacji osprzęt pokładowy i żaglowy
 • rozróżnia osprzęt pokładowy i żaglowy, taki jak: windy kotwiczne, kabestany, luki, dekle, windy, bloki
 • dobiera na podstawie dokumentacji osprzęt pokładowy i żaglowy: manetki, pantografy, koła sterowe, drabinki, relingi, trapy, rumple
 • wykonuje na podstawie dokumentacji zestawienia ilości potrzebnych elementów osprzętu pokładowego i żaglowego: kausze, stopery, knagi, szekle, odbijacze, bloki wiolinowe, napinacze want, krętliki, prowadnice, mieszki osłonowe
  7. montuje osprzęt pokładowy i żaglowy oraz elementy wyposażenia łodzi i jachtu
 • rozróżnia rodzaje mocowań osprzętu pokładowego, żaglowego i elementów wyposażenia łodzi i jachtu: klejone, śrubowe, nitowane
 • określa miejsca montażu osprzętu pokładowego, żaglowego i elementów wyposażenia łodzi i jachtu na podstawie dokumentacji produkcyjnej i przepisów dotyczących żeglugi
 • stosuje zasady montażu osprzętu pokładowego, żaglowego i elementów wyposażenia łodzi i jachtu w zależności od miejsca montażu, np. w kadłubie poniżej linii wodnej, w kadłubie powyżej linii wodnej, na grodziach wewnętrznych, kokpicie, nadbudówce
 • montuje osprzęt pokładowy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje osprzęt żaglowy
 • montuje elementy wyposażenia łodzi i jachtu
 • wykonuje pomiary międzyoperacyjne i końcowe montowanych elementów łodzi i jachtów

TWO.02.5 - Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych łodzi i jachtów (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO02)

  1. stosuje dokumentację konserwacyjno- remontową dotyczącą wykonywania prac na łodziach i jachtach
 • opisuje dokumentację konserwacyjno-remontową dotyczącą wykonywania prac na łodziach i jachtach
 • określa funkcje dokumentacji konserwacyjno- remontowej łodzi i jachtów
 • wykorzystuje dokumentację konserwacyjno- remontową łodzi i jachtów podczas wykonywania prac konserwacyjno-remontowych
  2. ocenia stan techniczny elementów łodzi i jachtów
 • klasyfikuje elementy łodzi i jachtów ze względu na stopień zużycia
 • określa rodzaj uszkodzenia elementów łodzi i jachtów
 • określa przyczynę usterki w uszkodzonych elementach łodzi i jachtów
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO02 - określa zakres koniecznych prac konserwacyjno-remontowych i naprawczych
 • określa zakres prac konserwacyjno-remontowych i naprawczych w zależności od rodzaju określonych elementów kadłuba łodzi i jachtów oraz osprzętu pokładowego i żaglowego
 • określa zakres prac konserwacyjno-remontowych i naprawczych w zależności od rodzaju uszkodzenia i niesprawności określonych elementów kadłuba łodzi i jachtów oraz osprzętu pokładowego i żaglowego
 • określa sposoby usuwania niesprawności i uszkodzeń elementów kadłuba łodzi i jachtów oraz zainstalowanego osprzętu pokładowego i żaglowego
 • szacuje koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów kadłuba łodzi i jachtów oraz osprzętu pokładowego i żaglowego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje sposoby naprawy uszkodzonych elementów łodzi i jachtów
  4. dobiera materiały, urządzenia i narzędzia do wykonania prac konserwacyjno-remontowych i naprawczych
 • rozróżnia materiały stosowane w pracach konserwacyjno-remontowych i naprawczych, takie jak: żelkoty, żywice, maty, wypełniacze, rozpuszczalniki, włókna, rozdzielacze
 • dobiera materiały, urządzenia i narzędzia do prac remontowych
 • dobiera materiały do wykonania określonych prac konserwacyjno-remontowych i naprawczych: wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów metalowych (np. relingów, masztów, bomów), zapobieganie powstawaniu odbarwień elementów drewnopochodnych, wykonywanie impregnacji tkanin, usuwanie pleśni (np. z masztów, materaców)
 • rozróżnia urządzenia i narzędzia używane do prac konserwacyjno-remontowych i naprawczych: polerki, szlifierki, piły, nożyce (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera urządzenia i narzędzia do wykonania określonych prac konserwacyjno-remontowych i naprawczych, elementów łodzi i jachtów oraz wyposażenia: do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów metalowych (np. relingów, masztów, bomów), do zapobiegania powstawaniu odbarwień elementów drewnopochodnych, wykonywania impregnacji tkanin, usuwania pleśni (np. z masztów, materacy), usuwania pęknięć i odprysków elementów laminowanych, usuwania przecieków
 • dobiera materiały do prac konserwacyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje prace konserwacyjno-remontowe i naprawcze
 • wykonuje prace remontowe elementów kadłuba i pokładu łodzi i jachtów
 • przygotowuje elementy do malowania łodzi i jachtów
 • wykonuje konserwację i naprawę elementów łodzi i jachtów
 • regeneruje uszkodzone elementy łodzi i jachtów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • usuwa usterki w uszkodzonych elementach łodzi i jachtów
  6. wykonuje prace związane z ochroną kadłuba przez nakładanie środków chemicznych na kadłub łodzi i jachtów
 • ocenia stan powłoki antyporostowej
 • rozróżnia rodzaje farb antyporostowych, np. antyfouling twardy, antyfouling miękki (ablacyjny), samopolerujący
 • dobiera farby spowalniające osiadanie glonów i skorupiaków na elementach kadłubów znajdujących się poniżej linii wody w zależności od: prędkości pływania jachtu, rodzaju akwenu, po którym pływa jacht, materiału, z jakiego wykonany jest kadłub łodzi lub jachtu
 • nakłada środki chemiczne na kadłub jachtu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje warstwy antyosmozowe na kadłubach łodzi i jachtów, takie jak: warstwa barierowa, warstwa maty proszkowej, warstwa żelkotu

TWO.02.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.02.)

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • posługuje się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • określa warunki organizacji pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
 • określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód w środowisku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotyczące ergonomii pracy
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wskazuje zadania i uprawnienia instytucji i służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.02. - opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • opisuje zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami mechanicznymi, elektrycznymi
 • organizuje stanowisko pracy do wykonywania podstawowych robót budowlanych, monterskich i eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • stosuje zasady ochrony środowiska
 • posługuje się maszynami i urządzeniami w sposób bezpieczny
  5. Kwalifikacje zawodowe - określa zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
 • omawia czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy
 • wymienia zagrożenia związane z występowaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska
 • określa źródła zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
 • określa zagrożenia związane z zawodem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia przyczyny występowania zagrożeń w środowisku pracy
 • określa skutki oddziaływania na organizm czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy
 • omawia metody zapobiegania oddziaływaniu czynników szkodliwych na organizm człowieka
  6. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy wykonywaniu zadań zawodowych
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
  7. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji