LOGOWANIE

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCHKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować nazwy, pojęcia, określenia i symbole z zakresu eksploatacji i naprawy pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych;
1.2. rozróżniać rodzaje pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych;
1.3. rozpoznawać elementy, zespoły i układy pojazdów, maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych oraz określać ich funkcje;
1.4. określać przydatność pojazdów, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych do wykonywania określonych prac na podstawie katalogów;
1.5. określać zakres czynności obsługowych i regulacyjnych pojazdów, maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych;
1.6. wskazywać sposoby naprawy części, zespołów i układów mechanicznych pojazdów, maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. wykonywać obliczenia związane z eksploatacją maszyn rolniczych;
2.2. kalkulować koszty eksploatacji i naprawy pojazdów, maszyn i narzędzi;
2.3. interpretować dane techniczno-eksploatacyjne maszyn i ciągników rolniczych;
2.4. analizować dane katalogowe ciągników, narzędzi i maszyn rolniczych dla potrzeb zestawiania ich w agregaty maszynowe do wykonywania określonych zabiegów agrotechnicznych;
2.5. dobierać ciągniki na podstawie danych oporów roboczych maszyn i narzędzi rolniczych;
2.6. obliczać wydajność pracy agregatów;
2.7. oceniać stan techniczny zespołów i układów pojazdów rolniczych;
2.8. wskazywać sposoby naprawy zespołów i układów mechanicznych pojazdów rolniczych;
2.9. dobierać specjalistyczne narzędzia, urządzenia i technologię do wykonywania prac związanych z demontażem, naprawą i montażem zespołów oraz układów pojazdów i maszyn rolniczych.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas eksploatacji i napraw pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas eksploatacji i napraw pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas eksploatacji i napraw pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas eksploatacji i napraw pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych.