LOGOWANIE

MONTER-ELEKTRONIK


ARKUSZE PRAKTYCZNE:


    (OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MONTER-ELEKTRONIK:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować pojęcia, określenia i wielkości charakteryzujące pole elektryczne, magnetyczne i obwody elektryczne oraz prawa elektrotechniki;
1.2. rozpoznawać na schematach ideowych, blokowych i montażowych symbole graficzne elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz połączenia elektryczne między nimi;
1.3. rozpoznawać i rozróżniać elementy, podzespoły, układy i urządzenia elektroniczne na podstawie ich wyglądu, parametrów katalogowych i oznaczeń na nich umieszczonych;
1.4. określać funkcje elementów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie schematów ideowych i blokowych;
1.5. stosować podstawowe pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące montaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz instalacje urządzeń elektronicznych;
1.6. rozróżniać podstawowe sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej montażu i instalowania urządzeń elektronicznych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. obliczać i szacować wartości podstawowych wielkości elektrycznych w prostych obwodach prądu stałego i zmiennego;
2.2. analizować pracę obwodów elektrycznych, układów i urządzeń elektronicznych oraz wykonanych instalacji na podstawie danych uzyskanych w wyniku pomiarów, interpretować wyniki i formułować wnioski;
2.3. dobierać elementy, układy i urządzenia elektroniczne w zależności od przewidywanych warunków ich pracy;
2.4. dobierać przyrządy i zakresy pomiarowe w zależności od przewidywanych wskazań i parametrów mierzonego obwodu oraz na podstawie schematów pomiarowych i wymagań zawartych w dokumentacji planowanego procesu wytwarzania;
2.5. przedstawiać wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
2.6. dobierać narzędzia do planowanych prac montażowych i instalacyjnych;
2.7. szacować koszty prac i obliczać ilość materiałów do planowanego procesu wytwarzania.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas montażu i instalowania urządzeń elektronicznych;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas montażu i instalowania urządzeń elektronicznych;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas montażu i instalowania urządzeń elektronicznych;
3.5. stosować środki ochrony przeciwporażeniowej podczas montażu i instalowania urządzeń elektronicznych;
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas montażu i instalowania urządzeń elektronicznych.