LOGOWANIE

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować podstawową terminologię z zakresu psychologii ogólnej i społecznej, gerontologii, psychopatologii, promocji zdrowia i artetera-pii;
1.2. interpretować podstawowe akty prawne niezbędne do udzielania pomocy prawnej mieszkańcom domów pomocy społecznej;
1.3. definiować zasady aktywizacji społecznej i zawodowej;
1.4. charakteryzować podstawowe objawy chorobowe oraz określać możliwości i ograniczenia podopiecznego;
1.5. organizować czas wolny podopiecznego, uwzględniając jego zainteresowania i potrzeby.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. diagnozować możliwości samoopieki i samoobsługi podopiecznego;
2.2. towarzyszyć podopiecznemu w codziennych czynnościach;
2.3. wykonywać zabiegi pielęgnacyjne;
2.4. podnosić sprawność i samodzielność podopiecznego;
2.5. planować opiekę nad chorym unieruchomionym i niepełnosprawnym w zależności od stopnia unieruchomienia, niepełnosprawności i wieku;
2.6. zapewniać higienę osobistą podopiecznego i jego otoczenia;
2.7. aktywizować podopiecznego zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami, potrzebami;
2.8. udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
2.9. prowadzić dokumentację związaną z opieką i wykonywanymi zabiegami.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań opiekuńczych;
3.2. wykonywać działania opiekuńcze zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa;
3.3. stosować zasady postępowania z materiałami potencjalnie zakaźnymi i skażonymi;
3.4. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania zadań opiekuńczych;
3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.6. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań opiekuńczych;
3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania zadań opiekuńczych.