LOGOWANIE

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWAKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie opiekunka środkowiskowa. Absolwent powinien umieć:

 • Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów i instrukcji, rysunków, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
 • stosować podstawową terminologię z zakresu psychologii, psychoterapii, pedagogiki specjalnej i społecznej oraz rehabilitacji;
 • rozróżniać rodzaje środowisk i kategorie podopiecznych;
 • rozpoznawać warunki życia, problemy i potrzeby podopiecznych;
 • rozpoznawać nieprawidłowości w rozwoju człowieka;
 • rozróżniać rodzaje opieki nad podopiecznymi sprawowanej przez opiekunkę środowiskową;
 • stosować przepisy prawa dotyczące działań pomocowych i realizacji opieki nad podopiecznymi.
 • Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
 • określać warunki życia, problemy i potrzeby podopiecznych na podstawie wyników badań diagnostycznych;
 • wskazywać działania pomocowe dla różnych kategorii podopiecznych;
 • ustalać kompleksowy program opieki dla różnych kategorii podopiecznych;
 • wskazywać sposoby aktywizacji podopiecznych w procesie opieki;
 • dobierać metody, techniki i narzędzia do opieki nad podopiecznymi;
 • analizować wydolność opiekuńczą rodziny oraz innych znaczących dla podopiecznego osób;
 • prowadzić dokumentację pracy z podopiecznym. 3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
 • przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania czynności opiekuńczych i innych działań ujętych w programie opieki;
 • ustalać zasady bezpieczeństwa podopiecznego i własnego;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu na stanowisku pracy;
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej