LOGOWANIE

PROTETYK SŁUCHUKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PROTETYK SŁUCHU:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. interpretować podstawowe pojęcia z zakresu elektroakustyki;
1.2. identyfikować budowę oraz podstawowe funkcje i czynności narządu słuchu;
1.3. identyfikować rodzaje uszkodzeń narządu słuchu;
1.4. rozpoznawać zdrowotne i środowiskowe problemy pacjenta z upośledzeniem słuchu;
1.5. określać metody badania słuchu;
1.6. identyfikować i wyjaśniać działanie bloków funkcjonalnych aparatu słuchowego;
1.7. charakteryzować metody doboru aparatów słuchowych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. analizować informacje wynikające z badań słuchu oraz zdrowotnych i środowiskowych problemów pacjenta;
2.2. wykorzystywać dane techniczne pomocy słuchowych do optymalnego rozwiązania problemów pacjenta związanych z ubytkiem słuchu;
2.3. wspomagać realizację potrzeb pacjenta dostępnymi programami socjalnymi;
2.4. oceniać stopień zagrożenia hałasem;
2.5. sporządzać dokumentację prowadzonych czynności.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z protezowaniem słuchu;
3.2. przewidywać zagrożenia stanu zdrowia pacjenta mogące wystąpić wskutek czynności związanych z protezowaniem słuchu;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z protezowaniem słuchu.