LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 68911 - Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne d...
 • Pytanie nr 68912 - Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
 • Pytanie nr 68913 - Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne ...
 • Pytanie nr 68914 - W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
 • Pytanie nr 68915 - Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów ...
 • Pytanie nr 68916 - W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z ro...
 • Pytanie nr 68917 - Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i ...
 • Pytanie nr 68918 - Chcąc sformatować w stylach CSS wszystkie obrazy zawarte w akapicie, powinno się użyć selektora
 • Pytanie nr 68919 - Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchom...
 • Pytanie nr 68920 - Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest
 • Pytanie nr 68921 - Połączenie dwóch barw leżących po przeciwnych stronach w kole barw jest połączeniem
 • Pytanie nr 68922 - Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
 • Pytanie nr 68923 - Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji n...
 • Pytanie nr 68924 - Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej...
 • Pytanie nr 68925 - Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
 • Pytanie nr 68926 - Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału dźwiękowego.
 • Pytanie nr 68927 - Wskaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia.
 • Pytanie nr 68928 - Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
 • Pytanie nr 68929 - W języku SQL dla dowolnych zestawów danych w tabeli Uczniowie, aby wybrać rekordy, które zawieraj...
 • Pytanie nr 68930 - Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakład...
 • Pytanie nr 68931 - Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest "i", można użyć...
 • Pytanie nr 68932 - W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
 • Pytanie nr 68933 - W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie
 • Pytanie nr 68934 - Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy mi...
 • Pytanie nr 68935 - Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
 • Pytanie nr 68936 - W języku PHP, dla zmiennych a = 5 i b = 3 wartość typu zmiennoprzecinkowego zwróci wyrażenie
 • Pytanie nr 68937 - Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
 • Pytanie nr 68938 - W języku JavaScript zdefiniowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to...
 • Pytanie nr 68939 - Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu.
 • Pytanie nr 68940 - Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podan...
 • Pytanie nr 68941 - W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji
 • Pytanie nr 68942 - Językami programowania działającymi po stronie serwera są:
 • Pytanie nr 68943 - Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy
 • Pytanie nr 68944 - Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript?
 • Pytanie nr 68945 - W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="im">. Po wprowadzeniu przez użytkowni...
 • Pytanie nr 68946 - W celu zmodyfikowania tekstu "ala ma psa" na "ALA MA PSA" należy użyć funkcji PHP
 • Pytanie nr 68947 - W kodzie JavaScript pętla zostanie wykonana
 • Pytanie nr 68948 - Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to
 • Pytanie nr 68949 - Włączenie do kodu skryptu zawartości pliku egzamin.php, zawierającego kod PHP, wymaga dodania ins...
 • Pytanie nr 68950 - Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięk...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ