LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - STYCZEŃ 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 20231 - Prawa i obowiązki zastrzeżone w kontrakcie handlowym, związane z organizowaniem transportu towaró...
 • Pytanie nr 20232 - Zgodnie z obowiązującym prawem, formuła handlowa franco oznacza, że towar jest dostarczany na mie...
 • Pytanie nr 20233 - Dostęp do zawodu kierowcy wykonującego przewozy drogowe w Polsce w sposób kompleksowy reguluje
 • Pytanie nr 20234 - Międzynarodowe przewozy drogowe towarów niebezpiecznych reguluje Umowa
 • Pytanie nr 20235 - Licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego udziela się na czas określony, nie króts...
 • Pytanie nr 20236 - Przedstawiony na rysunku piktogram, umieszczony na samochodzie, informuje o przewożeniu materiału
 • Pytanie nr 20237 - Zapisy zawarte w Konwencji Wiedeńskiej dotyczą
 • Pytanie nr 20238 - W przypadku, gdy gestia transportowa na głównym odcinku przewozu należy do kupującego, to należy ...
 • Pytanie nr 20239 - Który rodzaj umowy zawartej pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami należy zastosować w sytu...
 • Pytanie nr 20240 - Proces łączenia niewielkich przesyłek (między innymi od różnych dostawców, dla różnych odbiorców)...
 • Pytanie nr 20241 - Schemat przedstawia realizację przewozów w modelu
 • Pytanie nr 20242 - Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tachografy muszą być wyposażone pojazdy do przewozu ładunkó...
 • Pytanie nr 20243 - W celu monitorowania pojazdów i ładunków stosuje się technologię wykorzystującą fale radiowe, któ...
 • Pytanie nr 20244 - Który z przykładów GS1-128 przedstawia numer identyfikacyjny SSCC?
 • Pytanie nr 20245 - Etykieta logistyczna GS1 służy do
 • Pytanie nr 20246 - Która z gałęzi transportu wykazuje najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia ry...
 • Pytanie nr 20247 - Który z kontenerów służy do przewozu ładunków sypkich?
 • Pytanie nr 20248 - Chcąc zawrzeć umowę o przewóz przesyłek skonsolidowanych transportem lotniczym, należy wystawić z...
 • Pytanie nr 20249 - Przedstawione logo - "Transports Internationaux Routiers" dotyczy tranzytu towarów w transporcie ...
 • Pytanie nr 20250 - Odbiorca wskazany w krajowym samochodowym liście przewozowym kwituje odbiór towaru na egzemplarzu...
 • Pytanie nr 20251 - Cena netto usługi transportowej wynosi 1 100,00 złotych. Usługa transportowa objęta jest stawką V...
 • Pytanie nr 20252 - Do podstawy kalkulacji ceny za transport ładunku nie zalicza się
 • Pytanie nr 20253 - Dopuszczalna wysokość pojazdu samochodowego łącznie z ładunkiem zgodnie z polskimi przepisami wyn...
 • Pytanie nr 20254 - Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, maksymalny czas trwania nieprzerwanej jazdy wynosi
 • Pytanie nr 20255 - Która konwencja reguluje warunki międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnoś...
 • Pytanie nr 20256 - Przepakowywanie, sortowanie, segregację w portach morskich, rzecznych, lotniczych, punktach odpra...
 • Pytanie nr 20257 - Do Intermodalnych Jednostek Transportowych UTI nie należą
 • Pytanie nr 20258 - Statki żeglugi morskiej o poziomym systemie przeładunkowym do przewozu znormalizowanych konteneró...
 • Pytanie nr 20259 - W systemie Ro-La (Rollende Landstrasse - ruchomej drogi) załadunek pojazdów na wagony niskopodwoz...
 • Pytanie nr 20260 - Na podstawie tabeli określ, ile platform kolejowych o długości ładunkowej 18 660 mm należy podsta...
 • Pytanie nr 20261 - System transportu bimodalnego polega na przewozie
 • Pytanie nr 20262 - Wagon-platformę, przedstawiony na rysunku, należy zastosować do przewozu
 • Pytanie nr 20263 - Który ze środków przeładunkowych stosowany jest do przemieszczania kontenerów?
 • Pytanie nr 20264 - Do przewozu ładunków ponadgabarytowych i ciężkich nie nadają się
 • Pytanie nr 20265 - Który rodzaj kontenera jest przeznaczony do przewozu ładunków przekraczających wysokość kontenera...
 • Pytanie nr 20266 - Do przewozu ładunków masowych luzem służą wagony
 • Pytanie nr 20267 - Rysunek przedstawia czas i drogę w transporcie kombinowanym. Z rysunku wynika, że
 • Pytanie nr 20268 - Przedsiębiorstwo transportowe przyjęło zlecenie przewozu ładunku na odległość 600 km. Stawka kilo...
 • Pytanie nr 20269 - Środkiem transportu służącym do przewozu osób, wyposażonym w miejsca siedzące o wysokim standardz...
 • Pytanie nr 20270 - Różnicowanie pionowe stawek taryfowych odbywa się ze względu na

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ