LOGOWANIE

SPRZEDAWCAKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRZEDAWCA:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie ZSZ sprzedawca. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • stosować pojęcia z zakresu handlu i towaroznawstwa;
 • rozróżniać cechy towarów na podstawie ich charakterystyki towaroznawczej;
 • interpretować oznaczenia na towarach, w tym: kody, znaki kontroli jakości, ochrony i bezpieczeństwa, obecności konserwantów, terminy przydatności;
 • rozróżniać formy sprzedaży z uwzględnieniem form nowoczesnych i specjalnych;
 • wyjaśniać zasady eksponowania towarów w zależności od branży towaru i rodzaju opakowań;
 • wyjaśniać zasady transportu, magazynowania i przechowywania artykułów żywnościowych i nieżywnościowych;
 • stosować zasady przeprowadzania inwentaryzacji towarów;
 • rozpoznawać procesy zawierania umowy sprzedaży;
 • rozróżniać zasady prawidłowej organizacji obsługi klienta w zależności od formy sprzedaży i asortymentu towarów;
 • stosować przepisy dotyczące uprawnień klienta po dokonaniu zakupu towaru.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • wyjaśniać zasady prezentacji towarów;
 • wykonywać obliczenia związane z funkcjonowaniem sklepu, w tym: obliczać ceny, marże, podatek od towarów i usług;
 • szacować wyniki inwentaryzacji, ubytków towarów i obniżek cen;
 • zbierać informacje o potrzebach klientów;
 • określać wielkość sprzedaży oraz rotację dla ustalenia zapotrzebowania na towary;
 • przeprowadzać obliczenia należności i reszty związane z procesem zakupu i sprzedaży
 • towarów oraz obliczenia związane z procesem przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
 • sporządzać dokumenty związane z obrotem towarowym;
 • wskazywać zasady racjonalnego wykorzystywania powierzchni sklepu;
 • określać zależności między działalnością placówki handlowej a otoczeniem.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w placówce handlowej;
 • wskazywać wymagania higieniczno-sanitarne obowiązujące w procesie obrotu artykułami spożywczymi;
 • przygotowywać towary do sprzedaży zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny, z uwzględnieniem branży towaru i formy sprzedaży;
 • dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju prac wykonywanych w placówkach handlowych, w zależności od branży towarów oraz form sprzedaży;
 • wskazywać zagrożenia oraz ich skutki dla zdrowia człowieka występujące podczas prac związanych z gospodarką towarami i opakowaniami.