LOGOWANIE

STOLARZ
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STOLARZ:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. rozpoznawać i stosować znaki graficzne, oznaczenia wymiarów, uproszczeń rysunkowych, materiałów, elementów oraz złączy występujących w konstrukcjach wyrobów stolarskich;
1.2. rozpoznawać sortymenty materiałów stosowanych do wyrobów stolarskich oraz określać ich wymiary;
1.3. rozróżniać cechy i właściwości materiałów do konserwacji drewna;
1.4. rozróżniać wyroby stolarskie, elementy ich budowy oraz konstrukcje mebli i stolarki budowlanej;
1.5. rozróżniać narzędzia i maszyny do obróbki drewna;
1.6. rozpoznawać obrabiarki specjalistyczne stosowane w procesie produkcji wyrobów stolarskich;
1.7. rozpoznawać wady drewna oraz wskazywać ich wpływ na jakość wyrobów stolarskich.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać rodzaje klejów oraz materiałów lakierniczych i wykończeniowych na podstawie właściwości i cech podawanych przez producenta;
2.2. obliczać ilość materiałów podstawowych oraz wykończeniowych (tarcica, tworzywa drzewne, roztwory klejowe, materiały lakiernicze) do wykonania wyrobów stolarskich;
2.3. obliczać wielkość strat materiału lakierniczego przy natrysku pneumatycznym;
2.4. wskazywać zastosowanie drewna o określonym poziomie wilgotności w wyrobach stolarskich;
2.5. dobierać techniki pomiaru wilgotności drewna do wymaganego stopnia dokładności wyniku;
2.6. dobierać technologie oraz maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonania określonego wyrobu stolarskiego;
2.7. sporządzać kalkulacje kosztów związanych z wykonaniem określonego wyrobu stolarskiego.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac stolarskich;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac stolarskich oraz prowadzenia procesów wykańczania powierzchni wyrobów stolarskich;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac stolarskich;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac stolarskich.