LOGOWANIE

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem i analizować informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, dokumentacji technicznych i technologicznych, procedur postępowania, a w szczególności:
1.1. stosować terminologię z zakresu eksploatacji portów i terminali, ładunkoznawstwa i towaroznawstwa;
1.2. rozróżniać porty i terminale oraz ich wyposażenie;
1.3. rozróżniać środki transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach do transportu osób i ładunków;
1.4. rozróżniać magazyny występujące w portach i terminalach oraz ich wyposażenie;
1.5. analizować dokumentację ładunkową i transportową;
1.6. rozróżniać oznakowania ładunków;
1.7. charakteryzować ładunki masowe: płynne, gazowe i stałe oraz drobnicę;
1.8. opisywać zasady ruchu kolejowego i posługiwania się sygnalizacją kolejową;
1.9. rozróżniać pojęcia ekonomiczne stosowane w działalności portów i terminali.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. stosować zasady obowiązujące podczas obsługiwania środków transportu bliskiego oraz regałów magazynowych;
2.2. dobierać środki transportu bliskiego do transportu ludzi i towarów;
2.3. sporządzać plan załadunku środków transportu na podstawie dokumentacji;
2.4. określać czas realizacji usług świadczonych w portach i terminalach;
2.5. kalkulować koszty usług świadczonych w portach i terminalach;
2.6. określać harmonogram pracy i eksploatacji środków transportu bliskiego;
2.7. planować rozmieszczenie ładunków w magazynach;
2.8. organizować obsługę podróżnych w portach i terminalach.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac w portach i terminalach;
3.2. stosować przepisy prawa dotyczące składowania ładunków masowych: płynnych, gazowych i stałych oraz drobnicy;
3.3. wskazywać przepisy dotyczące obsługi towarów niebezpiecznych;
3.4. wskazywać zasady z zakresu ekologii dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami;
3.5. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac w portach i terminalach;
3.6. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.7. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w portach i terminalach;
3.8. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w portach i terminalach.