LOGOWANIE

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OS脫B I MIENIA


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OS脫B I MIENIA:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik ochrony fizycznej os贸b i mienia. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • identyfikowa膰 system prawny Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stosowa膰 wiedz臋 z zakresu przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony os贸b i mienia oraz normy prawne w planowaniu, organizacji i praktycznym wykonywaniu dzia艂alno艣ci ochronnej;
 • interpretowa膰 pod wzgl臋dem prawnym typowe sytuacje i zdarzenia zwi膮zane z ochron膮 os贸b i mienia;
 • rozr贸偶nia膰 i pos艂ugiwa膰 si臋 poj臋ciami z zakresu ochrony fizycznej os贸b i mienia;
 • rozr贸偶nia膰 poziomy kierowania i okre艣la膰 system powi膮za艅 funkcjonalnych i zakres kompetencji w podejmowaniu decyzji;
 • dobiera膰 w艂a艣ciwe algorytmy post臋powania i taktyk臋 dzia艂ania w trakcie planowania i realizacji podejmowanych dzia艂a艅 ochronnych;
 • czyta膰 rysunek techniczny, budowlany i dokumentacj臋 zabezpieczenia technicznego w zakresie niezb臋dnym do prawid艂owej realizacji fizycznej ochrony obszaru, obiektu, urz膮dzenia i transportu;
 • pos艂ugiwa膰 si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 oraz instrukcjami eksploatacyjnymi urz膮dze艅 i sprz臋tu w celu ich optymalnego wykorzystania w trakcie dzia艂a艅 ochronnych;
 • planowa膰, organizowa膰 i realizowa膰 r贸偶ne formy szkolenia oraz doskonalenia zawodowego, dobieraj膮c w艂a艣ciwe metody przekazywania wiedzy i formy realizacji zada艅;
 • prezentowa膰 spos贸b prowadzonych dzia艂a艅 ochronnych w formie szkic贸w i schemat贸w, analiz, raport贸w i sprawozda艅.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne,
 • stosowa膰 zweryfikowane dane do wype艂niania dokumentacji zwi膮zanej z przebiegiem pracy ochronnej oraz sporz膮dza膰 analizy, raporty i sprawozdania z prowadzonych dzia艂a艅 ochronnych;
 • weryfikowa膰 dane dotycz膮ce zdarze艅 przest臋pczych na terenie obiekt贸w, obszar贸w i urz膮dze艅 obj臋tych ochron膮;
 • analizowa膰 stan potencjalnych zagro偶e艅 oraz bie偶膮cy i perspektywiczny stan bezpiecze艅stwa chronionych obszar贸w, obiekt贸w, urz膮dze艅 i transport贸w;
 • wyja艣nia膰 przyczyny powstawania narusze艅 prawa i innych zdarze艅 na podstawie dost臋pnej dokumentacji z dotychczasowych dzia艂a艅 ochronnych;
 • weryfikowa膰 informacje pod wzgl臋dem ich wykorzystania w formu艂owaniu decyzji o rodzaju podj臋tych dzia艂a艅 ochronnych;
 • systematyzowa膰 materia艂y i informacje w celu przeprowadzenia kalkulacji si艂 i 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji zaplanowanych dzia艂a艅 ochronnych;
 • opracowa膰 plan ochrony na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych informacji;
 • sporz膮dzi膰 katalog informacji niezb臋dnych do okre艣lenia potrzeb szkoleniowo-sprz臋towych w planowanych i realizowanych dzia艂aniach ochronnych.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska,
 • przestrzega膰 warunk贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy przypisanych czynno艣ciom ochronnym oraz obowi膮zuj膮cych na obszarach, obiektach, urz膮dzeniach i w transportach;
 • okre艣la膰 i ocenia膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce na terenach chronionych obszar贸w, obiekt贸w i urz膮dze艅 oraz na terenach do nich przyleg艂ych;
 • obs艂ugiwa膰 i utrzymywa膰 w sprawno艣ci i gotowo艣ci 艣rodki ochrony osobistej, sprz臋t i wyposa偶enie oraz urz膮dzenia zabezpieczenia technicznego;
 • dobiera膰 i stosowa膰 艣rodki ochrony osobistej i wyposa偶enia zgodnie z potrzebami wykonywanych dzia艂a艅 ochronnych i przepisami prawa;
 • okre艣la膰 zasady wsp贸艂dzia艂ania z podmiotami dzia艂aj膮cymi na terenie chronionym oraz z podmiotami ustawowo odpowiedzialnymi za bezpiecze艅stwo i higien臋 pracy oraz ochron臋 艣rodowiska;
 • wskazywa膰 sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania dzia艂a艅 ochronnych.