LOGOWANIE

TECHNIK POŻARNICTWA


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (oprócz "testów wiedzy") są opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i część pytań może nie być w pełni zgodna z nową podstawą programową 2019 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować w praktyce wiedzę z zakresu funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz systemu ochrony ludności;
1.2. analizować rysunek techniczny budowlany oraz dokumentację techniczną i technologiczną, w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych;
1.3. rozróżniać poziomy dowodzenia i określać system powiązań funkcjonalnych i zakres kompetencji w podejmowaniu decyzji;
1.4. dobierać metody walki z pożarami, innymi klęskami żywiołowymi, w trakcie działań ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego, na podstawie otrzymywanych informacji;
1.5. posługiwać się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami eksploatacyjnymi urządzeń i sprzętu w celu ich optymalnego wykorzystania w trakcie działań ratowniczych;
1.6. stosować w praktyce zasady komunikowania się z wykorzystaniem środków technicznych oraz zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
1.7. określać rodzaj i typ sprzętu stosowanego w działaniach ratowniczych, w zależności od charakteru zagrożenia i możliwości technicznych sprzętu;
1.8. planować i realizować różne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego, dobierając właściwe metody nauczania i formy realizacji zajęć;
1.9. prezentować sposób prowadzonych działań w formie szkiców i schematów, analiz, raportów i sprawozdań.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. prowadzić dokumentację związaną z wykonywaniem zadań zawodowych oraz sporządzać analizy, raporty i sprawozdania z przeprowadzonych zadań;
2.2. oceniać i weryfikować dane dotyczące rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach i terenie oraz określonych sytuacji na miejscu działań ratowniczych;
2.3. wyjaśniać przyczyny powstawania pożarów i innych zdarzeń na podstawie dokumentacji z prowadzonych działań operacyjnych;
2.4. kalkulować dobór sił i środków niezbędnych na miejscu zdarzeń oraz wskazywać kolejność działań ratowniczych;
2.5. stosować w ramach działań ratowniczych zasady taktyki i algorytmy postępowania;
2.6. dobierać sprzęt i technikę prac do wykonywanych działań ratowniczych;
2.7. określać przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, rodzaje i źródła innych miejscowych zagrożeń oraz analizować i rozpoznawać zjawiska występujące podczas pożarów i wybuchów;
2.8. oceniać gotowość sprzętu i wyposażenia do pracy, poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem zawartym w dokumentacji jednostki;
2.9. wskazywać wymagania taktyczne stawiane poszczególnym formacjom i jednostkom straży pożarnej na podstawie scenariusza ćwiczeń i analizy działań ratowniczych.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w jednostkach ochrony oraz podczas prowadzenia działań ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń;
3.2. określać zasady współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych;
3.3. współpracować ze służbami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić kontrolę i ocenę warunków pracy;
3.4. określać, identyfikować, oceniać i minimalizować zagrożenia występujące zarówno w obiektach jednostek ochrony przeciwpożarowej, jak i w miejscach prowadzenia działań ratowniczych;
3.5. stosować odpowiednie środki gaśnicze, neutralizatory i sorbenty do likwidacji zagrożeń i właściwie postępować w razie wystąpienia zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi;
3.6. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.7. dobierać i stosować środki ochrony indywidualnej odpowiednio do zagrożeń występujących podczas wykonywania zadań zawodowych;
3.8. obsługiwać, konserwować i utrzymywać w gotowości do użycia pojazdy, sprzęt i wyposażenie ratownicze;
3.9. stosować zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania zadań zawodowych w jednostkach ochrony oraz podczas prowadzenia działań ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń.