LOGOWANIE

TECHNIK PRAC BIUROWYCH- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować pojęcia z zakresu ekonomii i prawa;
1.2. rozróżniać przepisy prawa pracy i prawa administracyjnego;
1.3. rozróżniać rodzaje pism i blankietów korespondencyjnych oraz ich układ graficzny;
1.4. stosować zasady korespondencji służbowej przy sporządzaniu pism;
1.5. interpretować procedury związane z obiegiem pism;
1.6. określać na podstawie schematu organizacyjnego jednostki jej strukturę i powiązania służbowe i funkcjonalne, a także informatyczne i decyzyjne;
1.7. rozpoznawać rodzaje spotkań służbowych;
1.8. stosować zasady dotyczące powitania i przedstawiania osób;
1.9. rozróżniać urządzenia techniczne stosowane w pracy biurowej.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. oceniać sporządzone pisma z uwzględnieniem zasad korespondencji służbowej;
2.2. analizować kalkulacje wydatków na cele reprezentacyjne oraz w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i materiały biurowe;
2.3. dobierać dokumentacje do rodzaju spotkań służbowych;
2.4. analizować dokumentację księgową;
2.5. analizować listę zadań do wykonania, w celu ustalenia działań priorytetowych.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych;
3.2. wskazywać sposoby zabezpieczenia dokumentów, danych liczbowych i operacyjnych;
3.3. stosować przepisy w zakresie zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń oraz dokumentów;
3.4. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac biurowych;
3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac biurowych.