LOGOWANIE

TECHNIK ROLNIKARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik rolnik. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia używane w rolnictwie, a w szczególności związane z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • rozróżniać narządy i układy oraz procesy życiowe zachodzące w organizmie zwierzęcym;
 • rozpoznawać grupy, gatunki i odmiany roślin uprawnych oraz gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
 • rozróżniać czynniki siedliska i zabiegi uprawowe wpływające na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych;
 • wskazywać wymogi zootechniczne budynków i pomieszczeń inwentarskich wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznawać nawozy i środki ochrony roślin oraz sposoby ich stosowania w procesach produkcji rolniczej;
 • wskazywać normy i sposoby przygotowywania oraz stosowania pasz w żywieniu zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznawać chwasty, szkodniki oraz choroby roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich;
 • rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • dobierać gatunki i odmiany roślin uprawnych do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem zasad zmianowania roślin;
 • dobierać gatunki i rasy zwierząt gospodarskich do rodzaju i wielkości produkcji;
 • dobierać zabiegi uprawowe oraz metody ochrony roślin uprawnych;
 • ustalać zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i określać dawki pokarmowe dla poszczególnych grup zwierząt;
 • dobierać zabiegi pielęgnacyjne zwierząt do warunków produkcji;
 • wskazywać normy jakościowe produktów rolniczych oraz zasady bezpieczeństwa żywności;
 • dobierać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia do produkcji rolniczej;
 • dobierać technologie produkcji roślinnej do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
 • dobierać technologie produkcji zwierzęcej do rodzaju i wielkości produkcji;
 • stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotyczących wytwarzania i przygotowywania do sprzedaży produktów rolniczych;
 • kalkulować koszty produkcji roślinnej i zwierzęcej.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • stosować przepisy o ochronie zwierząt, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności w produkcji
  rolniczej;
 • dostrzegać zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska, związane z wykonywaniem prac w produkcji rolniczej;
 • wskazywać działania związane z bezpiecznym przechowywaniem środków produkcji, produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarką odchodami zwierzęcymi;
 • stosować procedury postępowania w razie wypadku przy pracy i w innych sytuacjach zagrożenia w gospodarstwie rolnym;
 • wskazywać zagrożenia ekologiczne powodowane działalnością rolniczą, określać ich skutki dla środowiska oraz sposoby zapobiegania działaniom negatywnym;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w gospodarstwie rolnym.