LOGOWANIE

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przestawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować pojęcia i terminy z zakresu turystyki wiejskiej i gastronomii;
1.2. rozróżniać rodzaje i gatunki roślin uprawnych, ogrodniczych i ozdobnych;
1.3. rozróżniać techniki sporządzania oraz podawania potraw;
1.4. rozróżniać potrawy i inne wyroby kulinarne kuchni polskiej, regionalnej i innych narodów;
1.5. rozróżniać rasy i typy zwierząt gospodarskich;
1.6. rozróżniać instrumenty marketingu;
1.7. rozróżniać mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami;
1.8. wskazywać znaczenie turystyki polskiej, a zwłaszcza turystyki wiejskiej dla gospodarki;
1.9. identyfikować cechy turystyki wiejskiej.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. określać czynniki wpływające na wzrost i rozwój turystyki wiejskiej;
2.2. sporządzać dokumentację sprzedaży i rozliczeń związanych z turystyką wiejską;
2.3. wskazywać zasady obsługi klienta;
2.4. dobierać wyposażenie pomieszczeń do prowadzenia usług żywieniowych oraz noclegowych w turystyce wiejskiej;
2.5. dobierać technologie produkcji roślin uprawnych, ogrodniczych i ozdobnych;
2.6. dobierać rasy i typy użytkowe zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
2.7. dobierać ekologiczne metody produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym;
2.8. wskazywać walory turystyczne określonych regionów Polski i świata;
2.9. określać przydatność regionu do prowadzenia turystyki wiejskiej.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w procesie organizowania turystyki wiejskiej;
3.2. stosować przepisy bezpieczeństwa żywności i żywienia podczas wytwarzania i przechowywania produktów rolniczych;
3.3. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3.4. przewidywać zagrożenia ekologiczne powodowane turystyką wiejską;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z prowadzeniem turystyki wiejskiej.