LOGOWANIE

TERAPEUTA ZAJĘCIOWYKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERAPEUTA ZAJĘCIOWY:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować podstawowe pojęcia z zakresu anatomii, fizjologii człowieka, patologii z zarysem klinicznym chorób, rehabilitacji, psychologii, pedagogiki, socjologii, użyteczne w pracy terapeuty zajęciowego;
1.2. rozróżniać procesy patologiczne w obrębie układów i narządów;
1.3. rozróżniać rodzaje działań terapeutycznych;
1.4. określać czynniki psychiczne i społeczne wpływające na funkcjonowanie człowieka;
1.5. wskazywać akty prawne dotyczące pracy z pacjentem oraz pracy terapeuty zajęciowego;
1.6. rozpoznawać objawy niepełnosprawności u pacjenta;
1.7. interpretować i oceniać stopień wydolności psychicznej i fizycznej pacjenta.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. diagnozować warunki życia, problemy i potrzeby pacjenta;
2.2. sporządzać projekt indywidualnej i zbiorowej terapii zajęciowej;
2.3. opracowywać plan rehabilitacji dla pacjenta z uwzględnieniem jednostki chorobowej;
2.4. dobierać metody, formy i techniki terapii zajęciowej według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i możliwości pacjenta, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania doboru zajęć z zakresu terapii zajęciowej;
2.5. wskazywać sposoby podnoszenia sprawności pacjenta;
2.6. dobierać sposoby aktywizacji pacjentów do możliwości i zainteresowań;
2.7. określać zadania terapeuty zajęciowego w procesie adaptacji i readaptacji człowieka chorego i niepełnosprawnego;
2.8. przewidywać efekty prowadzonej terapii zajęciowej.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarne podczas prowadzenia terapii zajęciowej;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia terapii zajęciowej;
3.3. identyfikować błędy jatrogenne;
3.4. organizować stanowiska w pracowni terapii zajęciowej i stanowiska pracy terapeuty zajęciowego zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia terapii zajęciowej.