LOGOWANIE

Kwalifikacja AU60 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie badań analitycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU60 - STYCZEŃ 2016':

- Konduktometria jest metodą analityczną opartą na pomiarze ........
- Aparat Soxhleta stosuje się do ekstrakcji składnika ........
- Pryzmaty refraktometru przed każdym pomiarem należy dokładnie oczyścić ........
- W celu wyznaczenia stężenia badanej próbki chlorku potasu, wykonano krzywą wzorcową zależności konduktywności elektrolitycznej od stężenia. Przewodność badanego roztworu wyniosła 0,045 S∙cm-1. Stężenie badanego roztworu KCl wynosi ........
- Przedstawiony na rysunku zestaw jest stosowany podczas oznaczania ........
- W autoklawach przeprowadza się sterylizację ........
- Lipidy złożone to ........
- BZT5 to umowny wskaźnik określający biochemiczne zapotrzebowanie na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: