LOGOWANIE

Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2016

(Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2016':

- Na podstawie danych przedstawionych w tabeli wskaż wartość kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR, dla którego grunt można zakwalifikować do grupy nośności G1. ........
- Na podstawie przedstawionego rysunku określ bezpieczne nachylenie skarp wykopu o głębokości 3,5 m wykonywanego w piaskach gruboziarnistych. ........
- Do wykonania wąsko przestrzennego wykopu liniowego w gruncie kategorii III i IV należy użyć koparki ........
- Na podstawie fragmentu Polskiej Normy wskaż, który z wykopów można wykonać jako nieobudowany o ścianach pionowych. ........
- Wolną przestrzenią o określonych wymiarach, którą powinno zachować się nad drogą, jest ........
- Zadaszenie składowiska destruktu asfaltowego przedstawionego na zdjęciu ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie materiału przed ........
- Do obniżenia poziomu wód gruntowych można stosować ........
- Do spoinowania ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej należy użyć zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4. Ile cementu potrzeba do uzyskania 100 kg zaprawy? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO