LOGOWANIE

TECHNIK BUDOWY DRÓGTESTY OBOWIĄZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWY DRÓG:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą robót drogowych;
1.2. rozpoznawać obiekty budowlane i drogowe z określeniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania;
1.3. rozróżniać i klasyfikować poszczególne rodzaje nawierzchni drogowych oraz określać zasady ich wykonywania;
1.4. rozpoznawać i wskazywać zastosowanie poszczególnych materiałów do robót budowlanych i drogowych, z uwzględnieniem ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania;
1.5. rozpoznawać maszyny i urządzenia stosowane do robót drogowych: ziemnych, nawierzchniowych, budowlanych i mostowych;
1.6. określać zasady wykonywania i organizacji robót: ziemnych, odwodnieniowych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich oraz nawierzchniowych związanych z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem dróg i drogowych budowli inżynierskich;
1.7. określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy;
1.8. określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów;
1.9. określać zasady prowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów drogowych, wykonywania robót interwencyjnych, bieżącej konserwacji oraz pomiarów ruchu drogowego;
1.10. określać zasady utrzymania zieleni oraz drzew w pasie drogowym;
1.11. określać zasady wykonywania odwodnienia obiektów drogowych;
1.12. określać zasady wykonywania inwentaryzacji oraz prowadzenia ewidencji dróg i obiektów drogowych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi;
2.2. sporządzać rysunki oraz dokumenty związane z procesem realizacji robót;
2.3. kalkulować koszty oraz obliczać należność za pracę wykonaną przez brygady robocze oraz poszczególnych pracowników;
2.4. dobierać materiały, narzędzia i sprzęt oraz urządzenia potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów robót budowlanych i drogowych, sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe;
2.5. sporządzać harmonogramy robót, harmonogramy pracy sprzętu, projekty organizacji robót oraz zagospodarowania placu budowy;
2.6. sporządzać przedmiary robót, kosztorysy i oferty przetargowe;
2.7. interpretować wyniki badań laboratoryjnych materiałów.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych i drogowych;
3.2 stosować przepisy prawa budowlanego w zakresie dotyczącym wykonywania robót drogowych;
3.3. wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny wykonania robót budowlano-montażowych i drogowych oraz stanu technicznego dróg oraz inżynierskich obiektów drogowych;
3.4. określać wymagania stawiane obiektom drogowym w zakresie bezpieczeństwa, jakości i estetyki wykonania;
3.5. wskazywać i stosować zasady zabezpieczania wykopów i nasypów;
3.6. stosować zasady prowadzenia ruchu drogowego, sygnalizacji drogowej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego w czasie robót drogowych;
3.7. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.8. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy;
3.9. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych i drogowych;
3.10. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót budowlanych i drogowych.