LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016':

- Jaki jest procentowy spadek przykanalika na przedstawionym rysunku? ........
- Zawory bezpieczeństwa na sieci wodociągowej należy zamontować ........
- Oblicz koszt zakupu 30 m rury kanalizacyjnej z rur PVC-U o średnicy 500 mm, jeżeli cena rury o długości 6 m wynosi 3 300 zł. ........
- Sieć kanalizacyjna jest wykonana z przewodów kamionkowych o średnicy wewnętrznej 600 mm i osadzona na podsypce z piasku. Ile wynosi grubość podsypki, jeżeli stanowi ona 25% średnicy sieci kanalizacyjnej? ........
- Do połączenia rur wodociągowych z polietylenu należy użyć ........
- Na rysunku przedstawiono połączenie przyłącza wodociągowego z przewodem sieci rozdzielczej, które jest wykonane z zastosowaniem ........
- Dezynfekcja przewodu wodociągowego polega na wprowadzeniu do przewodu wody z dodatkiem chlorku wapnia lub chloraminy i pozostawieniu roztworu w przewodzie przez ........
- Którą metodę oczyszczania przewodów sieci wodociągowej należy zastosować do usunięcia osadów zwartych i przyczepionych do powierzchni rur? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016