LOGOWANIE

Kwalifikacja B34 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B34 - STYCZEŃ 2016':

- Przedstawiony fragment dziennika geodezyjnego służy do zapisywania danych podczas niwelacji ........
- Na rysunku pokazano pomiar punktów obiektu budowlanego metodą wcięć ........
- Przedstawiona na rysunku metoda pomiarów zastosowana w celu wyznaczenia wysokości h segmentu komina pomiędzy punktami 1-2 jest niwelacją ........
- Oblicz przyrost Ayi_2 współrzędnych Y, jeżeli pomierzona długość między punktami 1 i 2 d1-2 = 100,00 m, sinAz1-2 = 0,760400, cosAz1-2 = 0,649455. ........
- Na podstawie zapisów w dzienniku pomiarowym oblicz, ile wynosi średnia długość zmierzona dn odcinka 1-2. ........
- Jeżeli odczyt na łacie niwelacyjnej wstecz wyniósł 3549, a na łacie w przód 0506, to różnica wysokości na stanowisku niwelatora wynosi ........
- Na podstawie szkicu określ azymut prostej A-B. ........
- Wskaż na podstawie rysunku wartość odczytu z łaty, którą należy wpisać w dzienniku niwelacyjnym. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B34 - STYCZEŃ 2016