TECHNIK GEODETA
LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. rozpoznawać rodzaje obiektów budowlanych oraz inżynierskich;
1.2. rozpoznawać rodzaje instrumentów pomiarowych i narzędzi do opracowań geodezyjno-kartograficznych;
1.3. rozpoznawać techniki i metody pomiarów geodezyjnych;
1.4. określać zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych;
1.5. określać rodzaje map i sposoby ich sporządzania przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych technologii;
1.6. określać zasady posługiwania się podstawowym sprzętem fotogrametrycznym;
1.7. określać zasady opracowania map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych na podstawie pomiarów terenowych oraz przetworzonych danych terenowych;
1.8 określać zasady prowadzenia geodezyjnej obsługi budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego;
1.9. określać zasady wykonywania pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli;
1.10. określać zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków;
1.11. określać zasady wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości;
1.12. określać zasady wykonywania wytyczania oraz inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu;
1.13. określać zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. przetwarzać dane zebrane w terenie na dane liczbowe w postaci współrzędnych lub pól powierzchni;
2.2. dobierać instrumenty i sprzęt geodezyjny do wykonywania określonych pomiarów i prac;
2.3. sporządzać szkice polowe oraz dokumentacyjne;
2.4. sporządzać graficzne zobrazowanie stanu zagospodarowania terenu;
2.5. sporządzać dokumenty związane z ewidencją gruntów i budynków;
2.6. obliczać należność za wykonaną pracę.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
3.2. stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy;
3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy oraz prac geodezyjnych i kartograficznych;
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.