LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2016


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2016':

- Kosztorys zamienny jest przygotowywany przez ........
- Podstawę do sporządzania kosztorysu powykonawczego stanowią ........
- Dokumentacja projektowa nie zawiera ........
- Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz ile r-g przepracowała brygada, która wykonała 200 m ścieku z elementów prefabrykowanych betonowych na podsypce piaskowej. Grubość zastosowanych prefabrykatów wynosiła 20 cm. ........
- Na podstawie danych zawartych w wyciągu z cennika materiałów budowlanych określ cenę za 10 kg suchej zaprawy murarskiej, uwzględniającą koszty zakupu. ........
- Na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych można określić ........
- Przedmiar robót powinien zawierać ........
- Objętość wykopu tymczasowego o ścianach pionowych, przekroju podanym na rysunku i o długości 4 m wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2016