LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2016

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2016':

- Który element sieci kanalizacyjnej przedstawia umowne oznaczenie graficzne? ........
- Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych w sieci wodociągowej służą uszczelki ........
- Jaką metodą mogą być łączone rury polietylenowe, z których wykonana jest sieć wodociągowa? ........
- Przedstawiony na zdjęciu element sieci gazowej jest zaworem ........
- Które z sieci wymagają wyznaczenia stref kontrolowanych na okres ich użytkowania? ........
- Do wykonania połączeń w sieci gazowej z rur i kształtek polietylenowych o średnicy DN 50 należy posłużyć się metodą ........
- Przedstawione na rysunku umowne oznaczenie graficzne stosowane na rysunkach projektowych sieci ciepłowniczej oznacza ........
- Materiałem stanowiącym izolację termiczną w rurach preizolowanych jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2016