LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2017


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2017':

- W którym kosztorysie w razie wystąpienia określonych warunków wykonawca koryguje cenę za wykonaną pracę po zakończeniu robót? ........
- Na podstawie rysunku przedstawiającego przekrój pionowy budynku gospodarczego oblicz jego wysokość od poziomu gruntu. ........
- Informacje o zasadach przedmiarowania określonego rodzaju robót znajdują się w ........
- Na rysunku przedstawiono skarpę wykopu tymczasowego wykonaną w gruncie kategorii III. Korzystając z podanych w tablicy zależności pochylenia skarpy, określ stosunek opisujący nachylenie skarpy 1 :m. ........
- Na podstawie danych zawartych w tablicy oblicz, ile maszynogodzin będzie pracowała koparka gąsienicowa o pojemności łyżki 0,60 m3 przy wykonaniu 200 m3 wykopu w gruncie kategorii III. ........
- Korzystając z tablicy 1753, oblicz, ile cementu 32,5 potrzeba do przygotowania 2 m3 zaprawy cementowej marki M7. ........
- Na placu zajezdni tramwajowej o wymiarach 40,0 x 20,0 m ułożono na podsypce piaskowej nawierzchnię z kostki betonowej 14x12 cm. Spoiny wypełniono zaprawą cementową. Na podstawie danych zawartych w tablicy oblicz, ile piasku zużyto. ........
- Objętość wykopu liniowego oblicza się jako iloczyn przekroju poprzecznego i jego długości. Korzystając z wzoru określ, które z przedstawionych działań prowadzi do obliczenia objętości dwóch wykopów o długości 250 m każdy i przekrojach przedstawionych na rysunku. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2017