Kwalifikacja A22 - CZERWIEC 2018

(Prowadzenie działalności handlowej)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A22 - CZERWIEC 2018':

- Które kryteria segmentacji rynku należy zastosować, aby wyróżnić jednorodne grupy nabywców ze względu na miejsce zamieszkania i wiek? ........
- Dzienna sprzedaż dwóch lokalnych gazet w marcu wynosi odpowiednio 400 szt. i 300 szt. Ustal poziom dziennej sprzedaży prasy w lipcu, jeżeli wiadomo, że w miesiącach wakacyjnych sprzedaż spada o 30%. ........
- W celu zapoznania konsumentów z wprowadzanym na rynek towarem oraz zachęceniem ich do zakupu, przedsiębiorstwo handlowe powinno zastosować instrumenty reklamowe, które przede wszystkim pełnią funkcję ........
- Którą fazę cyklu życia produktu i charakterystyczne dla niej narzędzia promocji opisano w zamieszczonej tabeli? ........
- Zamieszczone w tabeli wyniki badań marketingowych stanowią podstawę podjęcia decyzji o zmniejszeniu zakupu przez hurtownię ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A22 - CZERWIEC 2018Opis wymagań kwalifikacji A.22 (Prowadzenie działalności handlowej):

1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych
Uczeń:
1) korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;
2) dobiera metody badań i analizy rynku;
3) dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;
5) realizuje zadania związane z działalnością reklamową;
6) dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;
7) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;
8) podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;
9) opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.
2. Zarządzanie działalnością handlową
Uczeń:
1) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;
3) dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;
4) prowadzi negocjacje handlowe;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;
6) zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;
7) sporządza kalkulację cen sprzedaży;
8) przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;
9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;
10) organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;
11) prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;
12) organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;
13) dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;
14) nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;
15) wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;
16) wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.
3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej
Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;
2) przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;
3) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;
4) wycenia składniki aktywów i pasywów;
5) określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;
6) sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;
7) rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;
8) stosuje metody ustalania wyniku finansowego;
9) oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;
10) przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;
11) sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;
12) stosuje metody analizy ekonomicznej;
13) interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;
14) sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;
15) przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;
16) sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.