LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2018


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2018':

- Wskaż kosztorys sporządzany dla robót, których nie ujęto wcześniej w wycenie. ........
- Nakłady rzeczowe dotyczące karczowania lub wyrębu drzew zawarte są w ........
- Warstwę izolacji przeciwwilgociowej na przedstawionym przekroju tarasu stanowi ........
- Na podstawie danych zawartych w tablicy 0803 z KNR 2-02 oblicz, ile roboczogodzin potrzebnych jest do wykonania 5,0 m2 tynku kat. III na podciągach. ........
- Korzystając z katalogów nakładów rzeczowych, można określić ........
- Podczas sporządzania kosztorysu połączenie kilku pozycji w jedną nazywa się ........
- Oblicz ilość mieszanki betonowej potrzebnej do wykonania 8 słupów o przekroju 0,20 m2 i wysokości 4,00 m, jeżeli norma zużycia betonu do wykonania 1 m3 słupów żelbetowych wynosi 1,020 m3. ........
- Oblicz objętość nasypu przedstawionego na rysunku, wiedząc, że wysokość nasypu wynosi 2,00 m. Do obliczeń należy zastosować wzór uproszczony. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2018