LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2019

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2019':

- Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze ........
- Czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po zakończeniu pracy, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych są elementami ........
- Powierzenie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej skażonej chemicznie lub biologicznie jest ........
- Kontrola jakości polegająca na ocenie zgodności organoleptycznych cech produktu (smak, zapach, barwa, konsystencja) z charakterystyką substancji uznanej za standard wymaga zatrudnienia pracowników ........
- W 2015 r. ponad 60% wypadków przy pracy w rolnictwie spowodowane było upadkiem, pochwyceniem i uderzeniem przez ruchome części maszyn i urządzeń, czyli czynnikami ........
- Jakie środki organizacyjne poprawią warunki pracy w pomieszczeniu, w którym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, mimo zastosowania dostępnych środków technicznych? ........
- Rejestr wypadków przy pracy nie zawiera ........
- Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być realizowane w formie: ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2019