LOGOWANIE

Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2019

(Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2019':

- Na podstawie danych zawartych w tabeli i wyników badania wskaźnika piaskowego w gruncie określ, która próbka została pobrana z gruntu wątpliwego. ........
- Na podstawie danych zawartych we fragmencie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz wyników pomiarów szerokości nawierzchni drogi określ, na którym z badanych odcinków nawierzchni gruntowej o projektowanej szerokości 5,0 m konieczna jest jej korekta. ........
- Które grunty można stosować bez zastrzeżeń do budowy nasypów drogowych? ........
- Której maszyny należy użyć, aby odspoić, wydobyć i jednocześnie załadować na środek transportu grunt z wykopu rowu przydrożnego? ........
- Jeżeli w trakcie wykonywania wykopu napływ wód gruntowych do wykopu jest bardzo intensywny i trzeba okresowo obniżyć zwierciadło wody gruntowej (ZWG), to w celu wytworzenia w rejonie tego wykopu leja depresyjnego należy zastosować ........
- Na podstawie zamieszczonego wykresu określ, przy jakiej wilgotności można osiągnąć maksymalne zagęszczenie warstwy gruntu wbudowywanego w nasyp? ........
- Na rysunku przedstawiono prace związane z zabezpieczaniem skarp nasypu przed erozją powierzchniową polegające na ........
- Podstawą doboru sprzętu do odspojenia danego gruntu jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2019