LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2019


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2019':

- Określ na podstawie rysunku, ile wynosi różnica wysokości pomiędzy spocznikami A i B. ........
- Korzystając z tabeli, wskaż zalecany sposób krycia dachu o podłożu wykonanym z desek oraz pochyleniu wynoszącym 40%. ........
- Na podstawie podanych w tabeli stawek wskaż region, w którym występuje najniższa średnia stawka netto za roboczogodzinę. ........
- Na podstawie danych zawartych we fragmencie z tablicy KNR 2-02 0205, oblicz nakład roboczogodzin potrzebnych na wykonanie płyty fundamentowej o wymiarach 12 x 15 x 0,5 m (szerokość x długość x wysokość). ........
- Na podstawie danych zamieszczonych we fragmencie tablicy KNR 2-02 0290 podaj numer kolumny, z której należy skorzystać, wyceniając roboty dotyczące przygotowania i montażu zbrojenia klasy A-II do wykonania słupów żelbetowych w domku jednorodzinnym. ........
- Według KNR norma zużycia desek iglastych obrzynanych o grubości 25 mm zapisana w postaci ułamka wynosi 0,063/0,219. Zgodnie z takim zapisem norma zużycia desek ........
- Na podstawie szkicu inwentaryzacyjnego sali szkolnej podaj długość odcinka ściany pomiędzy otworami drzwiowymi. ........
- Na podstawie obmiaru dachu dwuspadowego o dwóch jednakowych powierzchniach połaci uzyskano następujące wymiary: wysokość dachu H = 2,8 m, długość dachu w poziomie L = 10,5 m, odległość w poziomie od okapu do kalenicy W = 4,0 m. Oblicz całkowitą powierzchnię dachu PC = 2∙PD. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO