LOGOWANIE

Kwalifikacja BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD32 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Oblicz kilometraż końca łuku kołowego przedstawionego na rysunku, jeżeli kąt zwrotu osi trasy α= 100g, promień R = 100 m, a kilometraż początku osi trasy wynosi 0,0. ........
- Oblicz współrzędną Y punktu B, który leży na końcu odcinka AB nachylonej prostej. Długość odcinka AB wynosi 50 m, a różnica wysokości między końcami tego odcinka ∆hAB=30 m. ........
- Którą z technik precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS należy zastosować do pomiaru nowo założonego punktu osnowy realizacyjnej, aby wyznaczyć jego położenie z błędem średnim ±5 mm? ........
- Ile wynosi wysokość punktu P, obliczona na podstawie danych pomiarowych przedstawionych na rysunku? ........
- Przedstawione na rysunku tabliczki orientacyjne dotyczą elementów uzbrojenia sieci ........
- Błąd graniczny przeniesienia boku osnowy budowlano-montażowej na kolejną kondygnację Mt = ± (3 mm + L/10000), długość boku osnowy L = 10 000 mm. Oblicz średni błąd tyczenia, jeżeli współczynnik prawdopodobieństwa poprawności wytyczenia r = 1,0. ........
- Którą formę sieci pomiarowej należy zastosować do wyznaczenia przemieszczeń poziomych prostopadłych do osi mostu? ........
- Który z wyników pomiarów kształtu filarów jest rzeczywistą odległością pomiędzy kontrolowanymi punktami górnych części podpór? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: