LOGOWANIE

Kwalifikacja EKA7 - STYCZEŃ 2020

(Prowadzenie rachunkowości)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EKA7 - STYCZEŃ 2020':

- W celu obciążenia kontrahenta karą umowną za nieterminową realizację dostawy należy sporządzić ........
- Operację gospodarczą PK – ujawniono w magazynie niedobór wyrobów gotowych należy zaksięgować na kontach ........
- Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe za 2019 rok należy przechowywać do końca ........
- Jednostka gospodarcza zakupiła grunty, które nie będą używane w działalności gospodarczej, z zamiarem ich sprzedaży po dwóch latach za wyższą cenę. W której grupie aktywów trwałych powinna zostać wykazana wartość zakupionych gruntów? ........
- Spółka posiada maszynę produkcyjną, której wartość początkowa według zapisów w ewidencji wynosi 40 000,00 zł, a umorzenie do dnia bilansowego 28 000,00 zł. W związku ze zmianą technologii produkcji spółka planuje sprzedaż tej maszyny na początku następnego roku obrotowego. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość rynkowa maszyny wynosi 5 000,00 zł, co oznacza, że wartość bilansowa jest wyższa niż możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto. Spółka postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość maszyny. Oblicz kwotę tego odpisu na dzień bilansowy. ........
- Na podstawie zapisów na kontach księgowych określ wartość należności z tytułu dostaw i usług, którą spółka powinna wykazać w bilansie. ........
- W przedsiębiorstwie produkcyjnym prowadzącym ewidencję kosztów tylko w zespole 5, wartość zużytych materiałów bezpośrednich należy zaksięgować na koncie ........
- Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych należy do grupy kont ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: