LOGOWANIE

Kwalifikacja AU68 - STYCZEŃ 2020

(Obsługa klienta w jednostkach administracji)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU68 - STYCZEŃ 2020':

- Organem rządowej administracji zespolonej podległym wojewodzie jest ........
- Która spośród wymienionych kompetencji należy do Rady Ministrów? ........
- Małoletnia Dagmara urodzona i zameldowana w Krakowie, po rozwodzie rodziców zamieszkuje w Gdańsku wraz z matką, która sprawuje nad nią wyłączną władzę rodzicielską. Jej ojciec mieszka w Katowicach. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego miejsce zamieszkania Dagmary powinno być ........
- Jeżeli dokonana czynność prawna jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest ona ........
- W świetle przytoczonego przepisu organem wyższego stopnia w stosunku do burmistrza, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest ........
- Jeżeli zostaną stwierdzone poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę w postępowaniu administracyjnym, kierujący rozprawą zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego powinien ........
- Jeżeli leży to w interesie społecznym, organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja ........
- Za sporządzenie aktu małżeństwa należy uiścić w Urzędzie Stanu Cywilnego opłatę skarbową. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią dochód własny ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.68-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: