LOGOWANIE

Kwalifikacja AU60 - CZERWIEC 2020

(Wykonywanie badań analitycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU60 - CZERWIEC 2020':

- Z analizy wykresu wynika, że do miareczkowania 0,001-molowego roztworu mocnego kwasu za pomocą 0,001-molowego roztworu mocnej zasady nie można zastosować jako wskaźnika ........
- Wiskozymetry służą do pomiaru ........
- Jeżeli przewodnictwo właściwe wody destylowanej mieści się w granicach 0,1•10-4 do 1•10-4 mS/cm, to do pomiarów należy zastosować czujnik konduktometryczny o wartości stałej naczynka K równej ........
- W celu oznaczenia zawartości naproksenu w badanej próbce wykonano analizę według procedury. Jaką wartość współmierności kolby i pipety należy podstawić do wzoru, obliczając wynik oznaczenia wykonanego według opisanej procedury? ........
- Jaką metodę kontroli stanu mikrobiologicznego powietrza opisano w ramce? ........
- Zjawisko opisane w ramce to ........
- Wzorzec glukozy o stężeniu 0,5 mg/cm3 wykazuje absorbancję 0,150. Jakie jest stężenie glukozy w badanej próbie, jeśli jej absorbancja wynosi 0,450 przy założeniu spełnienia prawa Lamberta-Beera w badanym zakresie stężeń i identycznych warunkach pomiaru? ........
- Na podstawie skali jakości powietrza i uzyskanych wyników pomiaru określ, który ze zbadanych parametrów wskazuje na bardzo złą jakość powietrza. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.60-SG-20.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: