LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2007


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2007':

- Rysunek przedstawia tuleję w przekroju ........
- Wartość liczbowa parametru chropowatości Ra powierzchni czołowej tulei wynosi ........
- Jeżeli w galwanizerni przestanie działać wentylacja (wyciąg), to należy ........
- Na rysunku przedstawiono połączenie ........
- Do wykonania silnie obciążonych wałów należy zastosować stal ........
- Masa koła zębatego po obróbce wynosi 0,6 kg, a koszt 1 kg stali 25 zł. Odpad produkcyjny (wióry) stanowi 40% masy materiału, to koszty materiału potrzebnego do wyprodukowania 200 kół, wynoszą ........
- Na rysunku przedstawiono wiertarkę ........
- Nakiełek przedstawiony na rysunku wykonano metodą ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2007