LOGOWANIE

Kwalifikacja B30 + B32 - STYCZEŃ 2021


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B30 + B32 - STYCZEŃ 2021':

- Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki betonu asfaltowego wbudowywanej w warstwę ścieralną konstrukcji nawierzchni drogowej należy natychmiast wykonać ........
- Diagnostyką Stanu Nawierzchni objęte są drogi ........
- Nakład pracy rozkładarki mas bitumicznych o szerokości 4 m przy wykonywaniu 100 m2 warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego wynosi 0,94 m-g. Oblicz wydajność dzienną tej rozkładarki przy 8 godzinach pracy w ciągu dnia. ........
- Którą zaporę drogową należy zastosować do wygrodzenia miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym wzdłuż jezdni? ........
- Ile m3 gruntu odspoili robotnicy wykonujący rowy przydrożne po obu stronach drogi o długości 175 m, których przekrój przedstawiono na rysunku? ........
- Po sfrezowaniu warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej przed ułożeniem nowej warstwy z betonu asfaltowego odsłoniętą warstwę wiążącą w pierwszej kolejności należy ........
- Którą czynność wykonuje pracownik przedstawiony na rysunku? ........
- Ile kursów musi wykonać samochód o ładowności 5 ton aby przetransportować 19,8 m3 grysu, jeżeli 1 m3 tego grysu ma masę 1,5 tony. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO