LOGOWANIE

Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2022 (test 2)

(Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2022 (test 2)':

- Posługując się wyłącznie szuflami i łopatami, można bez problemów zawsze odspoić grunt kategorii ........
- Korzystając z informacji zawartych we fragmencie tablicy "Przykładowe rodzaje i kategorie gruntów", określ maksymalny ciężar nasypu z wilgotnego piasku, o objętości 5 m3. ........
- Na ilustracji przedstawiono etap wykonywania ........
- Ile godzin pracy należy zaplanować dla dwóch zgarniarek samojezdnych o pojemności skrzyni 5 m3 skrawających grunty kategorii HV i przewożących urobek na odległość 1 km do wykonania skrawania 1500 m3 gruntu kategorii III i przewożenie go na odległość 1 km wiedząc, że wydajność jednej zgarniarki wynosi 250 m3/8h? ........
- Na przedstawionym schemacie konstrukcję nawierzchni drogowej oznaczono strzałką ........
- Z której mieszanki należy wykonać warstwę ścieralną nawierzchni podatnej, by wykazywała ona wysoką odporność na koleinowanie? ........
- W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwy ścieralnej wykonanej z mastyksu grysowego należy mieszankę SMA bezpośrednio po ułożeniu ........
- Ile maszynogodzin pracował sprzęt przy ścinaniu poboczy o łącznej powierzchni 750 m2, jeżeli nakład jego pracy na każde 100 m2 powierzchni był zgodny z informacją zamieszczoną w tabeli? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO