LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2012

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2012':

- Element oznaczony symbolem BC 107, to tranzystor ........
- Rysunek przedstawia symbol zaworu ........
- Po wsunięciu siłownika 1A1 następuje przełączenie zaworu ........
- Rewersyjny licznik impulsów, to licznik ........
- Do sterowania siłowników jednostronnego działania stosuje się zawory rozdzielające ........
- Muskuł pneumatyczny przedstawiony na rysunku przystosowany jest do połączenia ........
- W kroku 4 siłownik 1A jest ........
- Tranzystor bipolarny n-p-n, przedstawiony na rysunku, jest w stanie przewodzenia, je żeli potencjały kolektora C, bazy B i emitera E spełnią warunek ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2012